Om Fiskeri – og Kystdepartementets forslag til endringer av fiskerilovgivningen, som en oppfølging av Kystfiskeurvalgets innstilling.

http://www.regjeringen.no/nb/dep/fkd/pressesenter/pressemeldinger/2012/lovforslag-om-oppfolging-av-kystfiskeutv.html?id=675338

Dersom Fiskeri- og Kystdepartementets Prop. 70 L (2011–2012)om endringer i deltakerloven, havressurslova og finnmarksloven (kystfiskeutvalget) blir fulgt opp, innebærer dette at norsk fiskerilovgivning og fiskeriforvaltning vil bli etnifisert.

Dette vil skje ved at flere av forslagene vil gi Sametinget særskilte, permanente, politiske privilegier når det gjelder norsk fiskeriforvaltning.

Ved at:

  • Sametinget får en fast avtale om konsultasjoner/forhandlinger bak lukkede dører med Fiskeri – og Kystdepartementet når det gjelder den løpende norske fiskeriforvaltningen.
  • Det i forslaget til § 11 nytt sjette ledd heter: «I område som er omfatta av deltakerloven § 21 tredje ledd, skal det ved tildeling av kvotar av viltlevande marine ressursar, og ved andre former for regulering av desse ressursane, leggjast vesentleg vekt på samisk bruk og kva denne bruken har å seie for samiske lokalsamfunn.»
  • Dette vil være å lovfeste en avstammingsrelatert/etnisk forrang for «det samiske» i fiskeriforvaltningen.
  • Det foreslås at det opprettes en fjordfiskenemd som Sametinget gis anledning til å utpeke representant(er?) til. Dette vil være en avstammingsrelatert/etnifisert sammensetning av nemda.

Vi anser derfor lovforslaget som rasediskriminerende og udemokratisk .

 

Turid Bjørnstrøm
Etnisk og demokratisk likeverd