Sven-RoaldI 2005 inngikk daværende Bondevikregjering en avtale om «konsultasjoner»/ forhandlinger mellom Regjeringen og Sametinget. Når vi kaller det for forhandlinger så er det fordi det heter i avtalen at formålet med avtalen blant annet er å «søke å oppnå enighet mellom statlige myndigheter og Sametinget når det overveies å innføre lover eller tiltak som kan påvirke samiske interesser direkte.» Når man søker å oppnå enighet forhandler man, da heter det ikke konsultasjoner. Avtalen er underskrevet av daværende kommunalminister Erna Solberg og daværende sametingspresident Sven Roald Nystø.

Med denne avtalen er Sametinget tildelt det politiske privilegium å kunne få gjennomført forhandlinger, i siste instans og etter at høringsprosessen er over, med sentrale myndigheter blant annet i lov forberedende prosesser.

Høringsrunder for Samerettsutvalgets innstilling del II (NOU 2007: 14 Samisk naturbruk og rettssituasjon fra Hedmark til Troms.) er for lengst gjennomført. I denne innstillingen foreslås det blant annet at det innføres en «finnmarkslov» for Troms og Nordland.
Sametingets «konsultasjoner»/forhandlinger som et ledd i denne lovforberedende prosessen er i gang. Det første forhandlingsmøtet var i februar 2011.

I revisjon av offentlighetsloven gjeldende fra 1.jan. 2009 heter det i §19:

Ǥ 19. Unntak for dokument som blir utveksla under konsultasjonar med Sametinget m.m.

Det kan gjerast unntak frå innsyn for dokument som blir utveksla mellom statlege organ og Sametinget og samiske organisasjonar som ledd i konsultasjonar i samsvar med ILO-konvensjon nr. 169 om urfolk og stammefolk i sjølvstendige statar artikkel 6. Dette gjeld ikkje dokument som blir utveksla som ledd i allmenn høyring i ei sak.»

Dette betyr at det politiske miljøet samt offentligheten for øvrig, i Troms og Nordland risikerer å ikke få vite noe om utviklingen i disse forhandlingene før de er avsluttet og en eventuell enighet mellom Sametinget og Arbeids-, Inkluderings – og Kirkedepartementet blir forelagt befolkningen i Troms og Nordland som et fullbyrdet faktum.

Vi vil minne om at i den lovforberedende prosessen, knyttet til innføringen av Finnmarksloven så foregikk det lukkede forhandling, mellom Sametinget og Justiskomiteen, uten av befolkningen og det politiske miljøet i Finnmark fikk vite noe om utviklingen i disse forhandlingene. Vi oppfordrer derfor det partipolitiske miljøet i Troms og Nordland om å kreve at fylkeskommunene
får anledning til å ha observatører med talerett under disse forhandlingene.

Vi oppfordrer også de politiske miljøer, media og offentligheten for øvrig til å kreve at alle dokumenter i denne saken, som blir utvekslet mellom Sametinget og departementet blir offentliggjort umiddelbart.

Etter vår mening er det et klart brudd på grunnleggende demokratiske prinsipper at et etnisk/avstammingsrelatert organ gis anledning til å påvirke lovprosessen i siste instans slik som «konsultasjonsavtalen» gjør. En eventuell prosess bak lukkede dører gjør dette ennå mere udemokratisk.

Organisasjonen for etnisk og demokratisk likeverd
Turid Bjørnstrøm