Ved å insistere på ideen om en felles statsallmenning, nekter man fylkets befolkning muligheten av å få anerkjent de samme sedvanebaserte rettigheter som norsk lov gir landets øvrige befolkning

Ivar Bjørklunds svar i KK 21.12 til Alvin Vaseli og undertegnede er helt i tråd med den taktikken den samepolitiske eliten har brukt siden Finnmarksloven ble presset på Finnmarks befolkning . I stedet for å ta stilling til en så sentral politisk sak som privatisering av store offentlige eiendommer beskytter de seg bak det juridiske korthuset som er etablert for å forsvare det som nå skjer i Finnmark. Bjørklund sier bla.

 ” Og ved å insistere på ideen om en felles statsallmenning, nekter man fylkets befolkning muligheten av å få anerkjent de samme sedvanebaserte rettigheter som norsk lov gir landets øvrige befolkning”. Les det engang til!

Sakens realiteter er at reindriftsamer har krevd privat eiendomsrett over enorme landområder i Alta og Nesseby kommune. Jeg har tilbrakt mesteparten av mitt liv i Finnmark ,har beveget meg innom mange miljøer i fylket og har aldri hørt eller følt at det har vært en ulempe at mesteparten av Finnmark har vært i offentlig eie. Tvert imot har dette vært til velsignelse .

Den friheten dette har gitt oss er en viktig del av vår kultur og identitet. En privatisering av Finnmarkseiendommen ville stride mot befolkingens rettsfølelse i en slik grad at konsekvensene vil jeg helst ikke tenke på. Ingen politiske partier eller grupperinger i Finnmark har ,så vidt jeg vet, gitt utrykk for at det er et problem at grunnen er i offentlig eie. Bortsett fra visse samepolitiske aktivister. Innføringen av Finnmarksloven vil vise seg å være det mest effektive fornorskningsprosjektet som noensinne er satt i verk her i Finnmark. Den viktigste grunnen til dette er at innenfor det samepolitiske miljøet ikke finnes noen opposisjon. Det ”å være samisk” medfører å iføre seg en identitet og en politikk som f.eks den Bjørklund forfekter. Dette har folket i Finnmark forståelig nok sagt nei til.

Arnold Johansen 

Billedkunstner ,Hammerfest