Flere aviser fikk raskt med seg det angivelige brevet som EDL skulla ha sendt Skånland kommune og som endte som sak/referatsak på et kommunestyremøte. Saken ble fort mer enn bare en referatsak.

Ifølge avisene Sagat, Harstad Tidene og NRK Sapmi var Skånland kommune blitt tilsendt et brev fra Organisasjon for Etnisk og Demokratisk Likeverd (EDL) hvor vi ber Skånland kommune slutte opp om Frp sine forslag som ble behandlet i Stortinget 20.desember 2011. Brevet som det ble henvist til ble omtalt som rasistisk. EDL ble overrasket og var helt ukjent med brevet og det som avisene refererte til. Vi har nå fått klarhet i saken som har fått en så negativ omtale.

Det hele dreier seg om EDLs høringsinnspill til kommunal og forvaltningskomiteen i forbindelse med FrPs forslag. Avisene refererer til høringsuttalelsen vår og skriver følgende: « EDL ville at kommune¬styret skulle ¬støtte et opprop fra FrP om at Norge må ut av ILO-konvensjonen og Finnmarksloven, samt legge ned Sametinget. Brita Carina Hætta uttaler:– Jeg fikk regelrett sjokk da jeg leste dette brevet fra EDL, der organisasjonen ber om at kommunestyret støtter et opprop fra FrP i Stortinget om at Norge må ut av ILO som fastslår at samene er et urfolk. Hun fikk støtte av Kjell Erland Erland Pedersen (Rødt) som kalte dette «en stygg sak» som kommer fra en rasistisk organisasjon.»

Hvor har man hentet dette fra?

1. EDL har aldri bedt Skånland kommune om å behandle saken slik det hevdes.

2. EDLs innspill til kommunal og forvaltningskomiteen i forbindelse med FrPs forslag bør refereres riktig.

3. Vi har aldri gått inn for at Sametinget bør nedlegges, men sagt at Sametinget ikke bør ha besluttende og bestemmende myndighet. Sametinget bør være et rådgivende organ for samisk språk og kultur.

4. I brevet har vi bedt om at norske myndighetet får utredet om det finnes slike befolkningsgrupper i Norge som de som ILO-konvensjonen er ment å ivareta interessene til. Vi har stilt spørsmålet om samene, eller de som er av samisk avstamming, er for «urfolk» å regne.

5. Vi har aldri sagt at samisk språklov bør oppheves.

6. Vi har bedt om at Finnmarksloven endres slik at den får en demokratisk forankring i folket. EDL ønsker en debatt om Norge som suveren stat kan gi samene permanente lovfestede rettigheter uten å komme i konflikt med FNs konvensjon mot diskriminering på grunnlag av etniske kriterier? Representerer slike særrettigheter forskjellsbehandling som faller inn under betegnelsen Rasediskriminering? Konvensjonen om å avskaffe alle former for rasediskriminering ble vedtatt av FNs generalforsamling 21. desember 1965.

Norge ratifiserte konvensjonen 6. august 1970. Den trådte i kraft og ble lovgyldig 4. januar 1969, etter at etter at 35 stater hadde ratifisert den.


Nedenfor gjengir vi konvensjonens Artikkel 1


1. 1. I denne konvensjon betyr uttrykket "rasediskriminering" enhver forskjellsbehandling, utelukkelse, innskrenkning eller begunstigelse på grunn av rase, hudfarge, avstamning eller nasjonal eller etnisk opprinnelse hvis formål eller virkning er å oppheve eller begrense anerkjennelsen av, nytelsen eller utøvelsen på like fot av menneskerettighetene og de grunnleggende friheter på det politiske, økonomiske, sosiale, kulturelle eller hvilket som helst annet område av det offentlige liv.

2. Konvensjonen skal ikke gjelde slik forskjell, utelukkelse, innskrenkning eller begunstigelse, som en konvensjonspart gjør mellom statsborgere og ikke statsborgere

3. Intet i konvensjonen kan tolkes slik at det på noe vis innvirker på konvensjonsstatenes rettsregler vedrørende nasjonalitet statsborgerskap eller naturalisering forutsatt at slike regler ikke diskriminerer mot noen spesiell nasjonalitet.

4. Særlige tiltak som settes i verk utelukkende for å sikre tilfredsstillende framgang for visse rasegrupper, etniske grupper eller individer som trenger slik beskyttelse som kan være nødvendig for å sikre at disse grupper eller individer på like vilkår skal kunne nyte og utøve menneskerettighetene og de grunnleggende friheter, skal ikke anses som rasediskriminering forutsatt at tiltakene ikke fører til at det opprettholdes særlige rettigheter for forskjellige rasegrupper, og at de ikke fortsettes etter at de mål tiltakene tok sikte på, er oppnådd.

Det fremgår her av 1. punkt at rasediskriminering er forskjellsbehandling (også begunstigelse) hvis formål eller virkning er å begrense utøvelsen av grunnleggende friheter på hvilket som helst område av det offentlige liv, herunder også det økonomiske og det politiske. I lys av dette kan en spørre om den ikke-samiske del av Finnmarks befolkning, i henhold til Finnmarksloven, har fått sin rett til utøvelse av politisk innflytelse begrenset. Som kjent er samene via Sametinget gitt en styringsrett som langt overstiger deres andel av fylkets befolkning. Er dette da ikke en form for rasediskriminering? De nye reindriftsloven bestemmer at reindriften er forbeholdt personer av reindrifts samisk ætt. Da må en kunne spørre om ikke Norge her begrenser den grunnleggende frihet til økonomisk virksomhet for noen av borgere og begunstiger andre på grunn av etnisk opprinnelse og på en måte som faller inn under begrepet rasediskriminering?

Av punkt 4 fremgår det at særlige tiltak som iverksettes utelukkende for å sikre fremgang for visse grupper på like vilkår skal kunne utøve menneskerettighetene, skal ikke ansees som rasediskriminering forutsatt at tiltakene ikke fører til at det opprettholdes særlige rettigheter etter at de mål tiltakene tok sikte på, er oppnådd. De rettigheter som her er nevnt er åpenbart av permanent art og unndrar seg derfor ikke betegnelsen rasediskriminering. Her er mye som burde vært debattert.

Formålet til EDL er å motarbeide politiske ordninger og forslag som vi anser for å være i strid med «FNs konvensjon om avskaffelse av alle former for rasediskriminering», eller sagt på en annen måte:

Vi er motstandere av politiske ordninger og forslag som vi anser for å være rasediskriminerende og udemokratiske. Vi er verken for eller mot samisk språk og kultur. Vi oppfordrer også kommunestyrerepresentantene til å gå inn på vår hjemmeside edl.no og lese mere om hva vi står for og hva vi mener.

les på hjemmesiden:EDLs vedtekter. EDL, en antirasistisk organisasjon. EDL høringinnspill, under Aktuelt "høringer pressemeldinger"