Samerettsutvalget som laget NOU 1984:18 «Om samenes rettslige stilling»

Sitat derfra: «Om konvensjonens virkeområde. Et første vilkår for at konvensjonen skal komme til anvendelse er at det må foreligge urbefolkninger i konvensjonens forstand eller tilsvarende befolkningsgrupper.

For det andre kreves det at gruppene må ha et visst stammepreg. For det tredje må de ikke være fullt ut integrert i samfunnet» Uttalelsen er undertegnet av samerettsutvalgets leder, Carsten Smith Det som er viktig å merke seg er de problemstillinger som reises her. De ble ikke ble reist i forbindelse med ratifikasjonen av ILO 169 og heller ikke blitt reist senere av myndighetene. Beskrivelsene av hvem de to ILO-konvensjonene (107 og 169) er ment å gjelde, for er temmelig like. ILO-konvensjon nr. 169 er en revisjon av ILO-konvensjon nr. 107.