stortinget_loeve.gifDa Stortinget behandlet ILO 169 og ratifiseringen av denne har det i årene som har gått blitt reist mange spørsmål. I Stortingsproposisjon nr. 102(1989-90) ble spørsmålet om ratifikasjon av “ Konvensjon nr. 169 om urbefolkninger og stammefolk i selvstendige stater” tatt opp. (Convention 169 concerning Indigenous and Tribal Peoples in Independent Countries)


I Høringsrunden til denne utredningen kom det inn høringsuttalelser som både mente og ikke mente, at samene falt inn under kriteriene/beskrivelsene som er satt i ILO konvensjon nr.107. I høringsuttalelsen fra Utenriksdepartementet kan man lese at «Etter utenriksdepartementets oppfatning oppfyller den samiske befolkningen i Norge ikke kriteriene som er nevnt i konvensjonens artikkel 1.»

Les hele artikkelen her

Av Jarl Hellesvik