EDL skal være en tverrpolitisk og antirasistisk organisasjon for etnisk demokratisk likeverd og gjøre denne allmen tilgjengelig for informasjon og opplysning.

Dette ble vedtatt på på EDLs årsmøte 31 april 2011. 

I formålsparagrafen heter det « EDL skal være en tverrpolitisk organisasjon for etnisk demokratisk likeverd og gjøre denne allmen tilgjengelig for informasjon og opplysning

Dette innebærer at vi i særlig grad arbeider for at FNs konvensjon om avskaffelse av alle former for rasediskriminering, ikke skal brytes i Norge.

Utgangspunktet for opprettelsen av EDL er at vi mener at visse samepolitiske tiltak og forslag bryter med denne konvensjonen og derfor er å anse som rasediskriminerende.

FNs konvensjon om avskaffelse av alle former for rasediskriminering ble vedtatt av FN i 1965 og ratifisert av Norge i 1970. I lov om forbund mot rasediskriminering på grunn av etnisitet, religion m.v. («rasediskrimineringsloven») av 2005, ble konvensjonen i sin helhet gjort til norsk lov.

For i § 2 i loven heter det blant annet at «De forente nasjoners internasjonale konvensjon av 21. september 1965 om avskaffelse av alle former for rasediskriminering skal gjelde som norsk lov»

 Nevnte konvensjon er dermed gitt internrettslig forrang i Norge. I de innledende bemerkninger til konvensjonen heter det blant annet at FN «på ny bekrefter at diskriminering av mennesker på grunn av rase, hudfarge eller etnisk opprinnelse er en hindring for vennskapelige og fredelige forbindelser mellom nasjonene og kan forstyrre freden og sikkerheten blant folkene og det gode forhold selv blant personer som bor side om side i samme land

 I artikkel 1 heter det: « Pkt. 1: I denne konvensjonen betyr uttrykket rasediskriminering enhver forskjellsbehandling, utelukkelse, innskrenking eller begunstigelse på grunn av rase, hudfarge, avstamming, eller nasjonal eller etnisk opprinnelse hvis formål eller virkning er å oppheve eller begrense anerkjennelsen av, nytelsen eller utøvelsen på like fot av menneskerettighetene og de grunnleggende friheter på politisk, økonomiske, sosiale, kulturelle eller hvilket som helst område av det offentlige liv

 Pkt. 4: «Særlige tiltak som settes i verk utelukkende for å sikre tilfredsstillende fremgang for visse rasegrupper, etniske grupper eller individer som trenger slik beskyttelse som kan være nødvendig for å sikre at disse grupper eller individer på like vilkår skal kunne nyte og utøve menneskerettighetene og de grunnleggende friheter, skal ikke ansees som rasediskriminering, forutsatt at tiltakene ikke fører til at det opprettholdes særlige rettigheter for forskjellige rasegrupper, og at de ikke fortsettes etter at de mål tiltakene tok sikte på, er oppnådd.»

Statlige lover tiltak og praksis på det samepolitiske området som bryter med innholdet i ovenfor nevnte punkter i konvensjonen, betrakter vi som rasediskriminerende.

Vårt arbeid er fokusert mot dette.

bli_medlem.jpg