Vårt anliggende, er at vi er imot ordninger som går ut på å gi Sametinget, og dermed de som er av samisk avstamming, særskilte, fiskeripolitiske privilegier

I et debattinnlegg i Finnmark Dagblad den 18.5.11, skriver lederen av Troms Ap, BjørnInge Mo, blant annet at ”Vi registrerer med undring den svertekampanjen somKystpartiet og EDL har igangsatt. En kampanje som i praksis er en kampanje mot å ivareta kystbefolkningas interesser”. Saken som AP-lederen omtaler, er de resultater som forhandlingene bak lukkede dører mellom Sametinget og Fiskeri-og kystdepartementet om Kystfiskeutvalgets innstilling frembrakte.

 EDL har ikke med ett eneste ord uttalt seg om resultatet av disse hemmeligeforhandlingene, så hvordan Troms Ap har kommet til at vi har drevet kampanje får stå for deres regning.

 Vi vil likevel benytte anledningen til å opplyse at EDL (Etnisk og demokratisklikeverd) ikke har noen mening om fiskeripolitiske beslutninger og ordninger, bortsettfra det vi kommenterer nedenfor her.

Vårt anliggende, er at vi er imot ordninger som går ut på å gi Sametinget, og dermedde som er av samisk avstamming, særskilte, fiskeripolitiske privilegier. Slike ordningeranser vi for å være rasediskriminerende. I tillegg vet vi jo at Sametinget ikke er fornøyd med de oppnådde resultater i konsultasjonene, bla, om ”historiske rettigheter” og et eget forvaltningsorgan basert på etnisk splittelse – á la Finnmarkseiendommen.EDL setter pris på at sentrale myndigheter endelig har begyntå sette ned foten for ytterliggående og urimelige samiske krav. Det er sannelig på tide!

 Vi vil videre peke på hva Regjeringsadvokaten skrev i sin høringsuttalelse til Kystfiskeutvalgets innstilling. Der drøftes det om det i det hele tatt finnes en nasjonal norsk rett som kan pålegge norske myndigheter å tildele den samiskebefolkningen særskilte rettigheter i norske fiskerier. Konklusjonen er et entydig nei. Deretter drøftes det om folkeretten pålegger Norge å gi den samiske befolkningen særskilte rettigheter i norske fiskerier. Konklusjonen er også her et entydig nei.

Pågrunn av at Kystfiskeutvalget har viet artikkel 27 i FN-konvensjonen om sivile og politiske rettigheter betydelig plass, velger regjeringsadvokaten å vise til artikkel 26 i samme konvensjon. Der står det:

Alle er like for loven og har uten noen form for forskjellsbehandling rett til lik beskyttelse for loven. I dette øyemed skal lovgivningen forby enhver form forforskjellsbehandling og sikre alle likeverdig og effektiv beskyttelse mot forskjellsbehandling på noe slikt grunnlag som rase, hudfarge, kjønn språk,religion politisk eller annen oppfatning, nasjonal eller sosial opprinnelse,eiendom eller fødsel for øvrig.”

 

Hvordan kan da Samerådets Honningsvågdeklarasjon av 2004 (vedtatt enstemmig og utenmerknader av NSR, NRL og SFF sine øverste organer) hevde historiske rettigheter slik de gjør.

NSRskriver også i andre sammenhenger at Sameregion er et redskap for samisk selvstyre kravet om en sameregion er gjentatt blant annet på landsmøtet i 1994(sak 6 Samisk selvstyre) og i NSRs valgprogram for arbeidet i Sametinget 1993-97.Etter NSRs syn har samene en hevdvunnen, kollektiv rett til utmarksressursene i sameområdene. I sak 6/70 uttales det for eksempel at samene alltid har betraktet høyfjell og myrer, elvedaler med tilhør­ende vassdrag, nes og øyerute ved havet, skoger og ferskvann som sin eneberettigede eiendom, som de har vunnet ved alders tids bruk Frekkheten kjenner tydeligvis ingen grenser der i gården.

Det er bortimot rørende å lese hvilken nyvunnet omtanke de sjøsamiske miljøer blir møtt med av Sametinget og dets organer og partier for tiden. Gjennom hele framveksten av den samiske oppvåkninga har kyst-Finnmark og sjøsamene konsekvent blitt neglisjert og skviset av eliten i NSR på indre strøk. Dette ser vi resultatet av i dag, hvor kun 6 % av kystbefolkninga i Finnmark har meldt seg inn i samemanntallet. Det overveldende flertallet har heldigvis gjortet bevisst valg, og vil ikke gi legitimitet til Sametinget og dets politikk.

Lars Hapalathi

EDL Styremedlem