Regjeringen og Sametinget har forhandlet i lange tider om fiskerirettigheter  for alle som bor i Finnmark, Nord-Troms 

Kystfiskeutvalgets arbeid med fiskerispørsmål har lenge vært ferdig behandlet. Utvaget hadde gått inn for en lovbeskyttet fiskerett kun for Finnmark og Nord-Troms. Resultatet fra møter og forhandlingene ble her utvidet til å gjelde øvrige kommuner i Troms og Nordland som er omfattet av Sametingets tilskuddsordning.

Ikke overraskende er Sametinget svært skuffet over at ikke alt gikk etter boka, i lovteksten ble formuleringen "historiske rettigheter" ikke uten videre tatt inn som gjeldende tekst. 

Fiskeri ministeren utalte at, "det aller viktigste for meg er gi et innhold med tiltak som gir samer og folk i kystområdene mulighet til å få inntekt som gjør at de ivaretar samisk kultur og språk".

Etter hva som er avslørt den senere tid i samepolitiske spørsmål og krav om rettigheter på etnisk og historisk grunnlag er det kanskje å ane en mer skepsis fra sentralt politisk hold. les mer her