I et debattinnlegg påpekte jeg at når den norske staten har innført og innfører, lover og forordninger som gir permanente, politiske begunstigelser til samer eller de som er av samisk avstamming pga deres etnisitet eller avstamming, er det brudd på FNs konvensjon om avskaffelse av alle former for rasediskriminering.

Jeg skrev blant annet at norske myndigheter aldri har problematisert og vurdert om enkelte samepolitiske særordninger bryter med nevnte konvensjon, og derfor er å anse som statlig rasisme.

 I et tilsvar fra statlig hold, undertegnet av statssekretærene Kirsti Bergstø og Raimo Valle prøver de å gjendrive min påpekning. I tilsvaret viser statssekretærene blant annet til en offentlig utredning, NOU 1984:18 ”Om samenes rettslige stilling”. De hevder at i denne utredningen ble det nøye vurdert om samepolitiske særordninger bryter med nevnte konvensjon.

 I sammendraget til nevnte utredning kan man under punkt 1.69 ”FNs konvensjon til bekjempelse av alle former for rasediskriminering” side 21 blant annet lese: ”Når det gjelder positiv diskriminering kan konvensjonen påpekes som støtte for å bruke slik forskjellsbehandling til å bringe samenes totale situasjon – noe som er særlig aktuelt på det kulturelle området – opp på samme nivå som for andre norske statsborgere. I hvor stor grad man kan fortsette etter at dette nivået er nådd er uklart.”

På side 291 kan man lese at ”Konvensjonens tekst peker selv på at det går en grense for hvor langt en stat kan gå i positiv særbehandling. Art 2 para 2 som er sitert ovenfor avsluttes nemlig på følgende måte: ” Disse forholdsregler må ikke i noe tilfelle føre til at ulike elle særlige rettigheter opprettholdes for forskjellige rasegrupper etter at de mål tiltakene tok sikte på, er oppnådd.””

Dette er den relevante teksten i nevnte utredning. Å kalle dette for en nøye vurdering er vel mild sagt, å overdrive. Og denne utredningen har selvsagt ikke vurdert lovbestemmelsene i finnmarksloven, som kom 21 år senere.

Har man fra statlig hold noen gang vurdert om man kan fortsette å opprettholde særlige, samepolitiske rettigheter etter at likhet er oppnådd? Jeg kjenner ikke til at dette er gjort.

De som i dag er av samisk avstamming i Norge, er oppe på samme nivå som den øvrige befolkningen i landet. De samepolitiske tiltakene som gir samer særlige, politiske rettigheter er i sin helhet permanente. I finnmarksloven er det nedfelt at det skal oppnevnes en permanent, avstammingsrelatert styresammensetning av Fefo-styret. Finnmarksloven er etter min mening å anse som rasediskriminerende fordi den bryter med ovenfor nevnte konvensjon.

Statssekretærene viser i sitt tilsvar også til uttalelser fra FNs rasediskrimineringskomité. Disse har jeg ikke lest, så det kan jeg ikke kommentere. Det er imidlertid naturlig å stille spørsmålet om nevnte komité i sine uttalelser, har gått konkret inn i temaet om en lovfestet, permanent, avstammingsrelatert sammensetning av Fefo-styret bryter med ovenfor nevnte konvensjon Norske myndigheter har uansett, et selvstendig ansvar når det gjelder å gjennomføre grundige vurderinger av om samepolitiske tiltak bryter med nevnte konvensjon. Det ansvaret har de til nå ikke tatt.

Det er til slutt verdt å påpeke at den norske staten, med åpne øyne, har gitt seg inn på en vei som går ut på å tildele de som er av samisk avstamming stadig flere, særlige, politiske rettigheter. Disse særlige, politiske rettighetene gis til en befolkningsgruppe som nærmest full og helt, ikke skiller seg ut i fra den øvrige befolkningen i Norge når det gjelder levesett og språk. Hvorfor skal denne befolkningsgruppen tildeles særlige politiske rettigheter, bare pga sin avstamming?

Jarl Hellesvik