Samerådet består av så godt som alle samepolitiske organisasjoner på Nordkalotten. De vedtak som dette rådet gjør, er derfor ledelys for de aller fleste samepolitikere – og samepolitiske organisasjoner på Nordkalotten. Samerådet kan sees på som samepolitikkens fyrtårn i verden.

I 2008 avholdt Samerådet en konferanse i Rovaniemi og vedtok Rovaniemideklarasjonen . I denne deklarasjonen kan man i pkt 2 lese at:

”Samene, som et eget folk på sitt tradisjonelle landområde har videre rett til selvbestemmelse, en rettighet som omfatter retten til fritt å bestemme over sitt land og naturressursene, noe som forplikter statene til å ta i bruk effektive tiltak som sikrer full iverksettelse av samisk selvråderett. Samene ønsker å utøve denne retten innenfor de eksisterende landegrensene.”

Det heter altså at samene har rett til ”til fritt å bestemme over sitt land og naturressursene.” Har noen anledning til ”fritt å bestemme”, så har ikke andre noe de skulle ha sagt….. Det heter også at statene har plikt ” til å ta i bruk effektive tiltak som sikrer full iverksettelse av samisk selvråderett.”

Selv om det heter at denne retten skal tildeles innefor de eksisterende landegrensene, så er dette så nært en proklamering om at målet er en egen samisk stat som man vel kan komme. Den slutning som man må trekke ut ifra nevnte formulering, er at Samerådet vil at det skal opprettes samiske delstater i Norge, Sverige, Finland og Russland. Hvordan skal denne formuleringen ellers kunne forstås? Jeg har ikke sett at noen ledende samisk politiker, noen samisk institusjon, eller noen samisk organisasjon har markert uenighet i forhold til noe punkt i nevnte deklarasjon. Ut ifra dette, trekker jeg den slutning at de støtter opp om Samerådets målsetning og arbeider for de politiske mål som er stilt opp av Samerådet, blant annet opprettelsen av samiske delstater på Nordkalotten.

Jarl Hellesvik