NRK Sapmi har kjørt en redaksjonell kampanje med det budskapet at EDL har fremmet en konspirasjonsteori om samepolitiske planer.


De ”konspiratoriske” uttalelser vi har kommet med bygger blant annet på de nedenfor opplistede fakta. Disse fakta viser at det er kontinuitet i samepolitikken, og at ånden fra 1945 lever i dag.

– Sami Litto og Saamelaisasian komiteaan med hjelp av Lapin Sivistysseura. utarbeidet i 1945 en 15-punkts samepolitisk plan. Det vi føre for lang å nevne alle punktene, men nevner noen.

– Nordre Lappland egner seg best til reindrift, og dersom de ikke får eneretten til utmarka kan ikke reindrifta utvikles.

– Komiteen kom fram til at den vanlige innbyggers (ikke-samers) stemme ikke skal være gyldig. – Statlig mark skal kun gis til samer innenfor visse områder som skal omfatte Enare, Utsjok og Enontekiö og deler av Kittilä og Sodankylä.

– Gårder som er eid av samer skal ikke kunne overdras til andre enn samer. – Om det ikke finnes samiske kjøpere skal gården kjøpes inn av staten.

– De av staten innkjøpte gårdene kan leies ut til andre enn samer innfor et visst tidsrom, til det passer seg for samer og overta.

– Om en ikke samisk gårdseier utenfor området arver et jordbruk innenfor området, tvinges han til å overlate det gjennom salg eller utbytte innen ti år til noen som har rettigheter til jord innenfor området. (Kilde boka ”Nordkalott” av Hans Lidmann 1957 side 152-156)

– Samerådet starter sin virksomhet i 1953 av de samme organisasjoner som nevnt ovenfor, (Sami Sar´vi, Lapin Sivistysseura och Same Atnam. Delegatene til samerådet ble valgt av organisasjonene Lapin sivistysseura, Samii Litto, Sami Sar´vi, Norske reindriftsamers landsforbund, Finnmark sameråd, Svenske samers riksforbund og Same Atnam.)

– Et enstemmig Sameting krevde at det skulle nedfelles i finnmarksloven at samene har eiendomsrettet til utmarka i Finnmark.

– Retningslinjer for endret bruk av utmarka i Finnmark har Sametinget, mot 2 stemmer, vedtatt at ”forvaltningen av grunnen i Finnmark skal skje på samenes egne premisser”.

– I 2004 holdt Samerådet en konferanse i Honningsvåg under tittelen: Sameland for samer?. I Honningsvågdeklarasjonen derfra kan man blant annet lese: ”Samene skal selv forvalte sine umistelige historiske rettigheter til egne land- og havområder og naturressurser.?” Dette dokumentet har NSR enstemmig sluttet seg til på landsmøtet i 2005.

 – Samerådet hadde møte i Rovanjemi i 2008. Der vedtok de Rovanjemideklarasjonen. I denne deklarasjonen kan man blant annet lese at “Samene, som et eget folk på sitt tradisjonelle landområde har videre rett til selvbestemmelse, en rettighet som omfatter retten til fritt å bestemme over sitt land og naturressursene, noe som forplikter statene til å ta i bruk effektive tiltak som sikrer full iverksettelse av samisk selvråderett.”

Den samepolitiske ledestjernen – Samerådet – mener at samene skal bestemme selv i “Sapmi”. Et område som også andre folkeslag bebor og har bebodd svært lenge. De andre folkeslagene er også avhengig av de naturresursene som finnes i området, men skal altså ikke ha noe de skal ha sagt. Ordet medbestemmelse, som er det eneste fornuftige, slik virkeligheten nå engang ser ut i området, er fraværende i nevnte deklarasjon.

Det heter altså i deklarasjonen “full iverksettelse av samisk selvråderett…”! Selv om det heter at denne selvråderetten skal være innenfor de eksisterende landegrensene, så er denne formuleringen så nær en proklamasjon om at målet er en samisk stat, som man vel kan komme. Formuleringen må vel forstås slik at Samerådet mener at Norge, Sverige, og Finland skal bli forbundsstater?

Vi har ikke sett at noen samepolitisk organisasjon eller ledende samepolitiker har ført frem kritikk mot noe av det vi her anfører, så da er de vel enige i det deres politiske ledestjerne forfekter og vedtar?