Under overskriften ”Historien” på Sametingets hjemmeside heter det blant annet:

”De første menneskene kom til nord-skandinavia for ca. 11 000 år siden. Om de var samer, vet vi ikke. Men det vi regner med, er at samisk kultur oppstod og utvikla seg fra disse første menneskene og fram til i dag som et samspill mellom folk og kultur.

Fordi samene er den folkegruppen som har bodd lengst i dette området, har Norge ratifisert ILOs konvensjon nr. 169, og anerkjenner samene som Norges urfolk.? (Se:http://www.samediggi.no/artikkel.aspx?MId1=3377&AId=54&back=1&MId2=3379&MId3=3380) Her gis det først inntrykk av at (”…vi regner med at”….Man vet altså ikke….) samene nedstammer fra de første menneskene som bosatte seg i Nord-Skandinavia.

Det finnes ikke noen dokumentasjon eller historisk bevis som kan belegge en påstand om at samene nedstammer fra de som bodde i Nord-Skandinavia for 11 000 år siden. Deretter hevdes det at samene en den folkegruppen som har bodd lengst i Nord-Skandinavia.

Denne påstanden finnes det heller ikke her noen dokumentasjon på eller belegg for. Og hvor går forresten den sørlige grensen til ”nord-skandinavia.”. Det blir det ikke sagt noe om. Den tredje og siste påstanden (”Fordi samene er den folkegruppen som har bodd lengst i dette området, har Norge ratifisert ILOs konvensjon nr. 169, og anerkjenner samene som Norges urfolk.?”) er en blank LØGN! Selvsagt vil uvitende og godtroende lesere tro på en slik løgn, når de leser dette.

For det er jo Sametingets offisielle historieversjon som blir framlagt på hjemmesiden.