EDL har i et brev til Landbruks – og matdepartementet reist en del spørsmål knyttet til det forholdet at det i konvensjon mellom Norge og Sverige om grenseoverskridende reindrift, er foreslått å traktatfeste den mening at samene er et urfolk Men det står mere underlige greier i forslaget.

For det heter i den innledende bemerkning i forslaget blant annet, at den norske og den svenske regjering ser reindriften, i lys av at samene har utøvd sin reindrift…” fra uminnelige tider”. Man kan jo undres over hvorfor det ansees nødvendig å nedfelle i en traktat som gjelder grenseoverskridende reindrift, at de to stater er folkerettslig forpliktet til å mene at samene har drevet reindrift ”fra uminnelige tider”.

Undringen blir ikke mindre når man i ordlisten til Norsk språkråd kan lese at ordet uminnelig betyr: ”noe som ligger lenger tilbake i tiden enn folk kan minnes..”. En person kan som kjent ikke minnes lenger bakover i tid enn sin egen levealder.

Alt som har skjedd før du ble født, er dermed automatisk for uminnelig å betrakte for deg. Og et folk kan ikke minnes lenger tilbake enn det de eldste i befolkningen kan minnes. Spørsmålet er: Hva er baktanken med at nevnte mening skrives inn i konvensjonsteksten?