Ifølge opplysninger fra Finansdepartementet er det foreslått at det over statsbudsjettet, blir bevilget 828,8 millioner kroner til samiske formål for 2011. I tillegg kommer over 100 millioner kroner til reindrifta.

Allikevel blir det fra visse hold hevdet i fullt alvor, at samer ikke nyter godt av særskilte privilegier fra den norske staten. Jeg har en sterk mistanke om at en meget stor del av disse pengeoverføringene går til akademiske – og politiske institusjoner som driver på med ”samiske saker”.

Eller sagt på en annen måte: Jeg mistenker ar pengene, i stor grad, går til en samisk – og samepolitisk intelligentsia – og byråkrati.

Jarl Hellesvik