Etter det vi kjenner til så er begrepet urfolk aldri blitt brukt i folkerettslige avtaler som Norge har ratifisert eller i lover vedtatt i Norge.

I det fremforthandlede forslaget til ny konvensjon om grenseoverskridende reindrift blir samene omtalt som urfolk. Denne formulering har ført til at vi den 2.1.10 sendte et brev til Landbruks – og matdepartementet.

Brevet har etter vår mening allmenn interesse og har følgende innhold:

I den fremforhandlede forslag til konvensjon mellom den norske og svenske regjering om grenseoverskridende reindrift, står det i den første setningen, i de innledende bemerkninger til konvensjonen: ”Den norske og den svenske regjering, som i lys av at samene er et urfolk som under utøvelsen av sin reindrift fra uminnelige tider har ført sin rein over det som i dag er riksgrensen mellom Norge og Sverige..”

Det som er vårt anliggende i dette innspillet til forslaget tilkonvensjon er formuleringen ”… som i lys av at samene er et urfolk…”. Dersom konvensjonen, med sist siterte setning, blir ratifisert i de to stater, så har begge stater forpliktet seg folkerettslig til å mene at samene, altså ikke bare reindriftssamene, er et ”urfolk”. At man ønsker å forplikte seg gjensidig til å mene at samene rent generelt, er et urfolk i en konvensjon som gjelder bare reindriftssamene, er forbausende. Etter det vi kjenner til så er begrepet urfolk aldri blitt brukt i folkerettslige avtaler som Norge har ratifisert eller i lover vedtatt i Norge.

Det er derfor underlig og uheldig at de to staters regjeringer foreslår å innføre det nye begrepet urfolk inn i en folkerettslig avtale som forplikter begge parter, uten å definere nærmere hva som ligger i begrepet. Og – uavhengig av hva som det nå måtte menes med begrepet urfolk – så er det vanskelig å forstå hvorfor begrepet urfolk må være med i en konvensjon som omhandler grenseoverskridende reindrift.

Vårt spørsmål er: Hvilken betydning har det for konvensjonens innhold at begrepet urfolk benyttes i konvensjonsteksten?

Desto mer uheldig blir det at begrepet urfolk ikke er definert, fordi konvensjonen vil ha en direkte intern rettslig virkning i de to land.

les også skriv til Landbruks-og matdepartementet under seksjonen aktuelt, rapporter brev.