I et debattinnlegg hevder Svein Lund at begrepet urfolk betyr  ".. folk som bebodde landet da erobring eller kolonisering fant sted eller da de nåværende statsgrenser blei fastlagt”. Her gir han en skeiv og feil framstilling om hvem ILO konvensjon 169 er ment å gjelde for.


For i denne konvensjonen heter det blant annet at den er ment å gjelde for

 ” folk i selvstendige stater som er ansett som opprinnelige fordi de nedstammer fra de folk som bebodde landet eller en geografisk region som landet hører til da erobring eller kolonisering fant sted eller da de nåværende statsgrenser ble fastlagt og som – uansett deres rettslige stilling – har beholdt alle eller noen av sine egne sosiale, økonomiske, kulturelle og politiske institusjoner.”

Det står i de innledende merknader til konvensjonen at ILO ”

merker seg at disse folk i mange deler av verden ikke er i stand til å nyte godt av fundamentale menneskerettigheter på linje med den øvrige befolkning i de stater de lever i”.

Urfolk, slik som ordet benyttes i Norge, er de folkegrupper som tilfredsstiller blant annet disse betingelsene i konvensjonen.Svein Lund sin fremstilling tyder på at enten så vet han lite om hva som står i konvensjonen eller så bedriver han på med bevisst feilinformasjon.De betingelser som er satt i nevnte konvensjon om hvem konvensjonen er ment å gjelde for, er altså todelt: En historisk betinget del og en del som peker på situasjonen i dag. 

En vurdering av hvem konvensjonen er ment å gjelde for, hører under faget folkerett. En vurdering av om konvensjonen gjelder for samene i Norge i dag, hører under fagene historie og sosiologi.

I et tidligere debattinnlegg i Finnmark Dagblad ba jeg Svein lund om å legge fram konkret forskningsbevis på at samene i Norge tilfredsstiller alle de betingelsene som er nevnt i konvensjonen. I svaret fra Svein Lund på denne oppfordring, skriver han blant annet at: ” ….

dette ikkje er mogleg innenfor plassen av eit innlegg ein får inn i avisa…” (Slik står det virkelig!)

Den som har lest Lund sitt innlegg har nok registrert at vedkommende er fullt ut i stand til å trekke fram sitater og henvisninger i lange baner når han argumenterer for sine synspunkter. Men i dette tilfellet er han altså ikke i stand til å legge fram et eneste sitat eller en eneste henvisning!

Dette skal man ikke undres over. For så langt som jeg kjenner til, så finnes det ikke noen forskning som beviser/viser at samene i Norge tilfredsstiller de betingelser som er satt i ILO 169 om hvem konvensjonen er ment å gjelde for.

Svein Lund opererer altså med to sett regler.  Han krever at meningsmotstanderne skal bevise eller belegge sine påstander, men gjør det ikke selv.

Svein Lund avslutter sitt innlegg med å påstå at jeg mener at samisk kultur ikke er verdt å ta vare på. Påstanden er det reneste sludder.

Jarl Hellesvik