Kritikken fra Sagat redaktøren Geir Wulff angående Laksefiske konfrontasjonen i Tana Elva virker lite gjennomtenkt, eller ikke i det hele tatt.

Å oppfordre til mer ignoranse overfor norsk lov er svært provoserende, for det er nettopp det redaktøren signaliserer. En hver avis sitt mandat er å sette søkelys på samfunnsdebatten og hva det måtte inneholde av  positive som negative element, men i dette tilfellet har redaktøren turet fram noe fort, mulig revet med av egne interesser.

Det Wulff hevder er vel mer å se på som en hypotese enn fakta, for ikke å være for injurierende. En avisredaktør burde nok vite hvordan loven håndheves i gitte tilfelle. Men ingen er fritatt for feiltolkninger selv ikke lovens lange arm. Det som er interessant er hvordan Sagats redaktør som vannligvis er sakelig og kritisk på de fleste områder kan hevde det han hevder, og dertil så bastant. Å trekke inn angitte persons traumatiske og psykiske belastning samt økonomiske anliggende er å dra saken lagt ut av dens egentlige agenda, nemlig påtalen av ulovlighet iht norsk lov, uansett om det er en feiltolkning.

Det er ikke ett ukjent fenomen at den norske loven som omhandler land og vann ikke er akseptert i de samepolitiske miljøene, der er det ofte de uskrevne lover som gjerne sidestilles og tolkes oppimot sedvane og rett til hevd etter alder og tidsbruk, noe som for mange er svært udefinerbart, hvordan skal dette kunne ”måles” og forstås bland beboerne i Finnmark …. for ikke å si landet for øvrig.


Finnmarkslovens mange fortolkninger kan syntes å gå over hodet på de fleste de skal omhandle, både utøvere og håndhevere, hvordan skal allmeningen forstå og etterleve dens fortolkinger, ett nytt  samisk selvstyre kan føre til det totale kaos bland og i befolkningen som omfattes av dette. Det er jo denne særbehandlingen og udemokratiske framtreden eller politikk som EDL ser som svært ødeleggende for det demokratiske prinsipp vi i Norge er prisgitt.

Ønsker sagat redaktøren bedre lykke neste gang. 

Nett red EDL