Finnmark Dagblad driver politisk sensur!

Organisasjonen EDL sendte 2. mars d.å. ei pressemelding til diverse medier i landsdelen, som en støttekommentar til at de fremtredende AP-politikere Runar Sjåstad og Kåre Simensen tok til orde for at Finnmarksloven må revideres.

Avisa Finnmark Dagblad unnlot å trykke pressemeldinga, eller skal vi si at de sensurerte den bort, for de har ennå ikke trykket den, sier en synlig irritert Lars J. Hapalahti, styremedlem i organisasjonen.

Hapalahti forteller videre at det begynner å bli påfallende mange ganger at leserinnlegg og pressemeldinger fra EDL ikke blir trykket i FD. Man kan mistenke avisa for å drive politisk sensur. Jeg trudde at den tida hadde dødd ut, samtidig med Berlinmurens og kommunismens fall. EDL har ved minst 2 anledninger tatt opp dette forholdet med redaksjonen, men det har tydeligvis ikke hjulpet. Man føler seg på en måte hensatt til gammelkommunismens tid og russeavisenes sensasjonsoppslag.

Det viser seg altså, når avisens kommissær for politisk sensur nøye har gransket formalitetene rundt pressemeldinga i mer enn en måned, at den er sendt som vedlegg til e-post fra nettet i en offentlig virksomhet, nemlig Alta kommune. Hapalahti innrømmer at hendelsen er en ren glipp, og EDL har beklaget hendelsen overfor Rådmannen i kommunen. Organisasjonen har ei helt bevisst holdning til dette, men her har man altså glippet – beklagelig nok!

Men tilbake til FDs rolle. Istedenfor å trykke ei samfunnskritisk pressemelding henger man seg opp i en glipp begått av en ideell organisasjon. Jeg oppfatter trykkinga av den helsides artikkelen om EDL i avisa 8. april som ei uvennlig handling. FD burde heller vært så undersøkende at de interesserte seg for pressemeldingens innhold – og f. eks. tok tak i alt det grumset som flyter mellom Sametinget og departementene i form av lukkede konsultasjoner (les: forhandlinger). Det mest aktuelle nå er konsultasjonene rundt Smith-utvalgets innstilling. Det må ikke forundre noen om man klarer å få ei etnisk basert fiskeriforvaltning á la FeFo – til tross for at mer enn 80 % av høringsuttalelsene gikk imot denne delen av Smith-utvalget innstilling. Her er FD umåtelig stille…

EDL vil jo kun det beste for Finnmarks befolkning – det ligger i navnet. Gjennom etablering av Finnmarkseiendommen har majoritetsbefolkninga mistet muligheten til å styre utviklinga i Finnmark på demokratisk vis. Majoritetsbefolkninga er rett og slett fratatt muligheten til ei demokratisk styrt fremtid. Det må være tillatt å være kritisk til mye av det som Sametinget befatter seg med. Ifølge samemanntallet har Sametingets politikk legitimitet i folket kun i Karasjok og Kautokeino kommuner. Hvorfor skal de da få lov å oppføre seg som om de det gjelder hele Nord-Norge og deler av Trøndelag.

Hapalahti avslutter med at artikkelen inneholder noen faktafeil. EDL ikke et politisk parti, men en ideell organisasjon. At FD omtaler organisasjonen som omstridt, forteller jo også på en grei måte hvem FD er mikrofonstativ for.

Nå, like før oversendelse, kommer det fram i en e-post fra FDs redaktør at det faktisk er Aili Keskitalo, Svein Lund, Yngve Hågensen og Roy Arne Varsi som styrer FDs redaksjonelle linje i samepolitiske spørsmål. Han skriver det beint fram slik: ”Vi er klar over at EDL er en organsiasjon. Når det gjelder bruken av et adjektiv som omstridt, har det bakgrunn i sterke reaksjoner fra samiske/politiske miljøer (bl.a. Keskitalo, Varsi, Lund, Hågensen) med påfølgende debatter.” (Eirik Palm, 12. april 2010, kl 13:21)

Slå den – man kan bli himmelfallen av mindre!

Mon tro om ikke de nevnte herrer og ikke minst Sametinget er vel så omstridt som EDL, både i Finnmark og Nord-Norge for øvrig?

Alta, april 2010