Sametingets krav om konsultasjoner med Fiskeridepartementet om innholdet i Kystfiskeutvalgets innstilling,

 

Imøtekommingen av Sametingets krav om konsultasjoner med Fiskeridepartementet om innholdet i Kystfiskeutvalgets innstilling, etter at tidligere fiskeriminister Helga Pedersen la vekk hele innstilingen, forteller oss at Sametinget har fått til en omkamp om innholdet i Kystfiskeutvalgets innstilling. Målet med omkampen er at Sametinget skal bli tildelt fiskeripolitisk makt.

Vi vil minne om at med unntak av høringsuttalelsene fra Universitetet i Tromsø og Gamvik kommune gikk ingen av de ikke- samiske høringsuttalelsene inn for forsalget fra Kystfiskeutvalget om en oppretting av et regionalt fiskeriforvaltningsorgan hvor Sametinget skal ha fiskeripolitisk makt.

Det som nå skjer viser veldig tydelig hvilken utvikling som er på gang.

I stadig større grad forhandler Sametinget – i siste instans – og unndratt fra offentligheten – med de sentrale myndighetene før beslutninger på Regjeringsnivå fattes. I den grad regjeringen skulle konsultere noen i denne saken, burde det vært Finnmark Fylkeskommune istf. det nasjonale organet Sametinget.

 I denne saken hvor både Finnmark fylkesting og berørte kommuner burde fått vite hva som skjer, så er disse folkevalgte organer henvist til å avvente et eventuelt forhandlingsresultat, som da blir forelagt dem som et fullbyrdet faktum. Den demokratiske dimensjonen ovenfor befolkningen i Finnmark er også i denne sak blitt underordnet den etniske dimensjonen. Vi vil til slutt understreke at å tildele noen en ekstraordinær fiskeripolitisk makt med utgangspunkt i etnisk tilhørighet eller avstamming, undergraver og svekker demokratiet.

Med hilsen EDLs årsmøte 2010