Etter at debatten om filmen ”Fjellfinnhua” kom i gang kontaktet jeg en journalist i Aftenposten. Han bedyret over for meg at Samer hadde INGEN særrettigheter i Finnmark, og det vi led av her oppe var selvlaget paranoia. Her ser man tydelig hvordan ting er snudd på hodet. Fra før av var det samene som var undertrykt og herjet med. Nå lyttes det til den samiske eliten, mens vanlige finnmarkinger blir skviset til side. Ikke rart da at Aftenposten kan ha som oppslag: At filmen fjellfinnhua er var en skivebom. Og det kan de skrive etter at Mari Boine og Nils Utsi har fått uttale seg. (Utsi sier i filmen ifølge media, at etter utbyggingen av Alta-Kautokeino-vassdraget har staten kastet penger etter samene. Er ikke dette et eksempel på en statlig særbehandling av samene så vet ikke jeg.)

På tross av at det hevdes at det overveldende flertallet av Finnmarks befolkning er av samisk avstamming så blir vi aldri spurt om hva vi mener om utviklingen. Den demokratiske dimensjon er som sådan fraværende. Vi blir pådyttet stadig nye samepolitiske særfordeler av uvitende og velmenende søringer med politisk -og byråkratisk, rikspolitisk makt.

Personlig så tror jeg flertallet i Finnmark, både samer og ikke samer er Guro Bjerk dypt takknemlig for at hun tør sette fokus på et problem som ser ut til å bli verre og verre, men som norske myndigheter nekter å innse.

Det blir hevdet at samer er ikke tildelt en rekke politiske særrettigheter. Kp mener at det er de. Jeg kan her nevne finnmarksloven: Sametinget utnevner halvparten av styremedlemmer i FEFO, (Finnmark fylkeskommune utnevner den andre halvdelen.) til tross for at den overveldende delen av majoriteten av befolkningen ikke ligger under Sametinget. Dette betyr at samer fra hele Norge kan være med å styre over Finnmarkseiendommen via Sametinget som er et nasjonalt/rikspolitisk organ. Den enkelte same i Finnmark som står i samemanntallet er dermed blitt tildelt minst dobbel så stor politisk makt som andre finnmarkinger fordi også disse samene kan stemme til fylkestingsvalget. Staten har ved lov, opprettet et politisk A-lag og et politisk B-lag. De manntallførte samer er av staten, gjort mer politisk verdt enn alle andre i Finnmark. Paranoia?

I tilegg til dette så går det meste i finnmarksloven ut på at samisk næring og kultur skal vektlegges spesielt. Dersom alle formuleringer i finnmarksloven om å vektlegge det samiske spesielt, ikke betyr noe så er det jo bare å stryke disse, fordi de skaper jo bare ”paranoia” blant det overveldende flertallet av Finnmarks befolkning.

Sametinget som var et rådgivende organ har nå fått innsigelsesrett i plan og bygningsloven. Sametinget har også fått konsultasjonsrett (forhandlingsrett) med regjeringen. Dette er hemmelige konsultasjoner. Vi som bor i Finnmark får stort sett ikke vite noe om disse forhandlingene før resultatet foreligger, og da som et fullbyrdet faktum som vi som bor i Finnmark ikke kan gjøre noe med. I tillegg til dette foreslås det i samerettsutvalgets del to(”Den nye sameretten”) at samer skal tildeles mange flere nye politiske særrettigheter. Reindriftsloven er en avstammingslov hvor det heter at man må være av reindriftssamisk avstamming for å ha lov til å drive på med reindrift. Den samiske reindrifta er tildelt omfattende særrettigheter. Disse særrettighetene støter til stadighet opp imot interessene til den øvrige befolkningen i Finnmark.

Disse samiske særrettighetene bagatelliseres alltid når det snakkes om samiske særrettigheter.. I tillegg må vi ikke glemme hva blant annet Sametinget har krevd og som det ikke har fått gjennomslag for. Jeg nøyer meg her med å nevne at i forbindelse med forarbeidene til finnmarksloven så krevde et enstemmig Sameting at det skulle lovfestes at grunnen i Finnmark eies av samene. Selvlaget paranoia? Jeg vil også nevne at hver gang Sametinget møtes i plenum synges høytidelig en samisk nasjonalsang som slutter med ordene ”Sameland for samene” Selvlaget paranoia.?

Konfliktene i Finnmark har derfor ikke bare utgangspunkt i hvilke særrettigheter samen er tildelt men vel så mye i hvilke ekstreme krav som tilstadighet er blitt reist og reises av Sametinget og dets støttespillere.

Og ett moment til: Den som måtte være i tvil om at samene ved Sametinget, er tildelt omfattende politiske særrettigheter, kan gå inn på Sametingets hjemmeside og studere postlista til Sametinget. Jeg avslutter med et spørsmål til leserne: Hvorfor blir det til stadighet hevdet at politiske særrettigheter/privilegier til samene ikke er særrettigheter?

Rut Olsen, fylkesleder for Kystpartiet i Finnmark