Stortinget har vedtatt en ”Lov om forvaltning av naturens mangfold”(naturmangfoldloven). I § 1 i loven heter det:


” Lovens formål er at naturen med dens biologiske, landskapsmessige og geologiske mangfold og økologiske prosesser tas vare på ved bærekraftig bruk og vern, også slik at den gir grunnlag for menneskenes virksomhet, kultur, helse og trivsel, nå og i fremtiden, også som grunnlag for samisk kultur.” Lovens formål er altså å bidra til å gi ”grunnlag for menneskenes .…kultur.” og ”også som grunnlag for samisk kultur”

Spørsmål som er naturlig å stille her er:

a. Er ikke samisk kultur å betrakte som menneskenes kultur siden den nevnes spesielt?

b. Hva er ”samisk kultur” for noe i lovens betydning? (Loven har en rekke definisjoner av begreper brukt i loven, men ikke av begrepet samisk kultur)

c. Er all samisk kultur verneverdig? Eksemplet tyder på at en sløv og forunderlig mentalitet har festet seg i hodene til de menneskene som vedtar lovene i Norge.

Av Jarl Hellesvik

Hammerfest