Carsten Smith har nylig uttalt at timeglasset er i ferd med å renne ut for den sjøsamiske kulturen. Min påstand er at timeglasset allerede er tomt. Kystfiskeutvalgets innstilling (NOU 2008:5) påviser ikke noe sted at det i dag finnes en levende sjøsamisk kultur i Finnmark.

Både politikere på Sametinget og journalister i Fiskeribladet hevder at det finnes en levende sjøsamisk kultur i Finnmark i dag. Carsten Smith har nylig uttalt at timeglasset er i ferd med å renne ut for den sjøsamiske kulturen.

Min påstand er at timeglasset allerede er tomt. Kystfiskeutvalgets innstilling (NOU 2008:5) påviser ikke noe sted at det i dag finnes en levende sjøsamisk kultur i Finnmark. Selvsagt finnes det folk i nevnte områder som er av sjøsamisk/samisk avstamming, men de er blitt fornorsket. Kan en person av samisk avstamming som er blitt fornorsket, anses å være en sjøsame/same? Selvsagt ikke. Og selvsagt finnes det personer som ser på seg selv som sjøsamer/samer selv om man ikke kan oppdage noen spesifikke kulturelle trekk ved dem, som skiller dem spesielt i fra resten av befolkningen i kyst- og fjordstrøkene.

Og hva er realitetene?

Det samiske språket er helt borte, eller så godt som helt borte, som et aktivt benyttet språk i kyst- og fjordstrøkene i Finnmark.. Fiskebåtene, fiskeredskapene og utstyret ellers ombord i fiskebåtene og bruken av disse, skiller seg ikke på noen som helst spesiell måte fra den øvrige fiskeribefolkningen, blant de fiskere som er av sjøsamisk avstamming.

Det kan heller ikke påvises at de som er av sjøsamisk avstamming i sitt levesett og sine seder og skikker ellers, skiller seg spesielt fra den øvrige befolkningen i kyst – og fjordstrøkene. Det påhviler de som hevder at det fortsatt finnes en levende sjøsamisk kultur i Finnmark, å dokumentere at så er tilfelle.

 For vi er mange som ikke er i stand til å få øye på denne kulturen

 

Av Jarl Hellesvik