Sitat: Finnmarksloven innholder viktige prinsipielle avklaringer som på flere områder må betraktes som en generell anerkjenning av samiske rettigheter. Loven anerkjenner at samene gjennom bruk har etablert rettigheten til grunnen i Finnmark.

Mineral- og petroleumsaktiviteter i og utenfor urfolks tradisjonelle bruks- og bosettingsområder vil ha direkte betydning for samer og andre urfolk i nordområdene. Utnyttelsen av ikke-fornybare ressurser som olje og gass åpner for nye muligheter. Men den utgjør også en trussel mot urfolks kultur og levesett. Det er viktig å ha et grenseoverskridende urfolksperspektiv, spesielt overfor Russland, når utnyttelsen av naturressursene vurderes i forhold til nordområdeutviklingen. Det må utvikles felles standarder, såkalte etiske retningslinjer, som ivaretar urfolks interesser og deltakelse ved ressursutnytting. Sitat slutt

Dette og mye mer kan du lese her om Sametingets fortolkning og rettighetsgrunnlag