I forbindelse med den nye mineralloven krevde Sametinget at det innføres et "urfolksvederlag" eller en skatt som går direkte til Sametinget. Dersom Stortinget hadde gitt etter for kravet om en egen skatt som skulle gått direkte til Sametinget i forbindelse med revisjon av mineralloven, ville det vært vanskelig å gå imot at dette ble innført også i forbindelse med havenergiloven.

Sametingets reaksjon på at deres krav ikke ble møtt er at all lete og utvinningsmuligheter vedrørende mineraler ikke skal behandles, men motarbeides. Det har ligget i føringene at Sametinget ikke ville få noen vederlag av eventuell utvinning. Det er registrert at samiske interesser fra indre Finnmark har framsatt anklager mot leteselskaper om stor rasering av naturen og ødelagte beiteområder på vidda. Etter deres mening bør all letevirksomhet stoppes øyeblikkelig, da de har lidd store økonomiske tap.

Leteselskapet derimot motviser alle beskyldninger og viser til lovlig konsesjon og fremhever at de har ikke forstår kritikken, men derimot har drevet etter forskriftene og ikke berørt naturen unødig og kun i et konsentrert område. Det kan stilles spørsmål om dette er en planlagt agenda fra samiske interesser som svar på deres nederlag i forhold mineralloven. Nylig ble også havenergiloven behandlet, her fremhevet sametinget betydningen at det i lovens formål fremkommer at samiske interesser taes hensyn til ved utnytting av fornybar energi til havs.

Det ligger imidlertid ikke an til noen snarlig utvikling av eventuelle prosjekter til havs, men sametinget forbeholder seg også her retten til å forhandle om vederlag ved eventuell framtidig produksjon av fornybar energi til havs.

Olje og energidepartementet arbeider med ny lov om olje og energiproduksjon til havs: ”Havenergilova”

Sametinget mener:

– at hensyn til samiske interesser må synliggjøres i formål med loven

– at det kommer klarere fram at loven må vike for Norges folkerettslige forpliktelser for urfolk

– at samiske interesser gis særlig vekt ved behandling av saker etter loven

– at konsultasjonsplikten må synliggjøres i loven og at samene bør ha rett til del av verdiskapningen til havs.

Ref: Møte mellom Sametinget og OED- 09 og 18.- juni

les sametingets vedtak til havenergilov her