Samepolitiske avstammingsaktivister og deres støttespillere maler ut samenes lidelseshistorie med brei og svart pensel for å vinne fram ovenfor uvitende – og velmenende mennesker sør i Norge, når det gjelder krav om tildeling av særskilte, politiske privilegier til personer med samisk avstamming. Privilegier som da blir gitt på bekostning av de som helt uforskyldt, ikke er av samisk avstamming

 

I denne sammenhengen framstilles befolkningsgruppen med samisk avstamming nærmest som stakkarslige, politiske, tusseladder som ikke er i stand til å ivareta sine egne interesser. Det framstilles nærmest som om at dersom ILO -konvensjon nr 169 ikke hadde eksistert og vært ratifisert av Norge, så hadde denne befolkningsgruppen ikke hatt et annet valg enn å leve et usselt liv i elendighet og uten nevneverdig politisk makt og innflytelse.

Velmenende folk sør i Norge lar seg villede av denne framstillingen og gir derfor etter ovenfor nevnte, type krav. Men befolkningen i Finnmark lar seg ikke villede av nevnte framstillinger. Vi veit bedre.

Og hva er virkeligheten? Det er sametingsvalg til høsten. Valglistene er innlevert, godkjent og offentliggjort. NRK-Sameradioen har lagt ut på hjemmesiden sin opplysninger om alle kandidatene og med innsyn i ”maktbasen” til den enkelte. Jeg har kikket litt på listene for å se om jeg finner et stort innslag av politisk undertrykte tusseladder uten makt og innflytelse der. Hvilke posisjoner har kandidatene i det norske politiske og økonomiske systemet?

I hvilken grad de kandidatene jeg kommer til å nevne her, går inn for at personer(blant annet de selv) skal tildeles særskilte politiske og økonomiske privilegier fordi de har en samisk avstamming veit jeg ikke, men det kunne jo ha vært interessant å høre hva de mener om problemstillingen…sånn tilfeldigvis nå før valget.

 Mine eksempler er hentet kun fra valgkrets 3

( Kommunene: Nordkapp, Måsøy, Kvalsund, Hammerfest, Hasvik, Alta, Loppa, Skjervøy, Kvænangen og Nordreisa.) Her kommer litt opplysninger fra et noe tilfeldig utvalg: Hilde Anita Nyvoll. Formannskapsmedlem i Nordreisa Kommune Arne Dag Isaksen.: Mangeårig tidligere ordfører i Loppa Kommune. Formannskapsmedlem i dag i Loppa kommune. Raymond Robertsen: Tidligere stortingsrepresentant for Finnmark. Formannskapsmedlem i Hammerfest kommune. Anne Karin Olli: Formannskapsmedlem i Måsøy Kommune. Ole Martin Rønning: Kommunestyremedlem i Hammerfest kommune. Olav Trondal: Kommunestyremedlem i Loppa Kommune. Rolf Fjellstad: Formannskapsmedlem i Hammerfrest kommune Tommy Berg: Kommunestyremedlem i Alta kommune. Hans Roald Johnsen: Kommunestyremedlem i Loppa kommune. Dette får holde….

Den som kikker nærmere på opplysningene som er lagt ut av NRK, vil se at kandidatene slettes ikke er personer som kan betraktes som politiske stakkarer og tusseladder, uten politisk og økonomisk makt og innflytelse, men personer som i all hovedsak klarer seg meget godt i det ordinære politiske systemet og ellers i samfunnet i Norge.

Og da blir spørsmålene:

Er det av hensyn til for eksempel nevnte personer, at finnmarksloven, med en samisk, etniske slagside ble vedtatt? Er det av hensyn til interessene til for eksempel nevnte personer at vi bør vedta en egen finnmarksfiskelov med en innlagt, samisk etnisk dimensjon, slik Kystfiskeutvalget foreslår? Er det slik at den minoriteten av norske statsborgere som har en samisk avstamming, må tildeles særskilte politiske privilegier på grunn av at de står svakt samfunnsmessig, politisk og økonomisk? ( ILO 169 er ment å gjelde for bestemte grupper som står svakt i sitt land.)

Studer opplysningene på NRKs hjemmeside og døm selv!

Av

Jarl Hellesvik

Hammerfest