Anárjohka nasjonalpark som det planlegges utvidelse av møter kraftig motstand fra lokalt hold. Grunneiere, reineiere, jegere, utmarksbrukere og andre samiske rettighetshavere er alle imot mer vern. De hevder at området bør tilrettlegges for  tradisjonelle samiske næringsformål.

Dette omfatter både fiskerettighter, nye reinbeter, tilrettelegging for motorisert ferdsel i utmark som følge av en eventuell bruksendring.

Sitat:leder "Det nye sametingspartiet Árja, ledet av rettighetsekspert Laila Susanne Vars, mener verneprosess­ene er en tilsniking av landrettig­het­er til statlige myndigheter. Dette begrunnes med at staten over­tar forvaltningen av verna om­råder. Samiske grunneiere og rettighetshavere, FeFo og kommunale myndigheter vil ikke lenger ha noe å si. Dette er et stort tankekors som Sametinget bør ta svært alvorlig"

Stadig nye områder kan nå se ut til å bli forfordelt samiske særinteresser, at det er ett stort behov nye nærings og beiteområder kan vel ikke tolkes på en annen måte enn at alfor store land områder på indre finnmark er nedbeitet og at det om noen tiår vil kunne se likens ut i de eventuelle nye områdene, bør det heller ikke kuttes i reintallene til reindriftsnæringen?

Les hele artikkelen her