Kompetansesenteret for urfolks rettighter "Gáldu" er kritisk til lovforslagene i samerettsutvalgts intilling. De mener det ikke er grunnlag for mange av de lovendringer som fremmes. Retten til selvbestemmelse er et av punktene som er for svakt drøftet i arbeidet med NOU 2007:13 – Den nye sameretten, mener Gáldu, også at FNs urfolksærklering må utredes nærmere.

les artikkelen her