Regjeringsadvokaten har avgitt en uttalelse til Kystfiskeutvalgets innstilling, NOU 2008:5.

 http://www.nrk.no/contentfile/file/1.6532835!regjeringsadvokatenfinnmarkfisk.pdf

Der drøftes det om det finnes en nasjonal norsk rett som pålegger norske myndigheter å tildele den samiske befolkningen særskilte rettigheter i norske fiskerier. Konklusjonen er et entydig nei.

Deretter drøftes det om folkeretten pålegger Norge å gi den samiske befolkningen særskilte rettigheter i norske fiskerier. Konklusjonen er også her et entydig nei.

På grunn av at Kystfiskeutvalget har viet artikkel 27 i FN-konvensjonen om sivile og politiske rettigheter betydelig plass, velger regjeringsadvokaten å vise til artikkel 26 i samme konvensjon. Der står det:

Alle er like for loven og har uten noen form for forskjellsbehandling rett til lik beskyttelse for loven. I dette øyemed skal lovgivningen forby enhver form for forskjellsbehandling og sikre alle likeverdig og effektiv beskyttelse mot forskjellsbehandling på noe slikt grunnlag som rase, hudfarge, kjønn språk, religion politisk eller annen oppfatning, nasjonal eller sosial opprinnelse, eiendom eller fødsel for øvrig.”

Altså effektiv beskyttelse mot forskjellsbehandling på noe slikt grunnlag som rase, ….eller fødsel for øvrig.” Denne betraktningen er relevant også for andre forhold enn forslag fremmet i Kystfiskeutvalgets innstilling. For eksempel så er den type forskjellsbehandling som konvensjonen påbyr beskyttelse mot, blitt lovfestet i finnmarksloven. Dette er blitt gjort ved at de som er av reindriftssamisk avstamming har fått en fast plass i Fefo-styret og ved at Sametinget velger halvparten av styremedlemmene. (Samemanntallet baserer seg som kjent på avstamming.) Jeg kan ikke forstå annet enn at enkelte paragrafer i finnmarksloven bryter med bestemmelsen i nevnte artikkel 26 og som Norge er folkerettslig pålagt å følge…. Artikkel 26 er i høgste grad relevant også for innholdet i NOU 2007:13. Den nye sameretten . Regjeringsadvokaten avslutter sin drøfting av Kystfiskeutvalgets innstilling slik:

En tilkjennelse av rettigheter, slik utvalget legger opp til, vil følgelig måtte begrunnes politisk”

Da får de som ønsker å innføre en egen samisk, etnisk dimensjon inn i norsk fiskeriforvaltning, begrunne sitt ønske med politiske argumenter og ikke gjemme seg bak angivelige nasjonalrettslige eller folkerettslige forpliktelser. Kystutvalgets innstilling blir neppe behandlet før valget. Dette innebærer at det vil bli det neste valgte Storting og Regjering som vil behandle forslaget. Saken hører derfor i høgste grad hjemme i valgkampen. Spør derfor partiene og stortingskandidatene om de mener at det er rett å innføre en samisk, etnisk dimensjon inn i fiskeriforvaltningen. Be om et begrunnet svar. Da vil du få et bedre politisk grunnlag å bestemme deg ut fra når du til høsten skal slippe stemmeseddelen ned i valgurna.

 

Jarl Hellesvik