De seneste dagene og ukene har vi hatt et merkelig skue her i Finnmark. Flere utspill og hendelser fra reindrifta og Sametinget sin side bekrefter på en meget avslørende måte hva EDL har argumentert med siden dannelsen i april 2007.Uttalelsene og hendelsene er så skjellsettende ”at du trur det ikke før du ser det”

Så i stedet for å kritisere, vil EDL heller på denne måten sende en takk til …

reindrifta ved advokat Biti som viste omverdenen hvor grådig man kan bli, ved skruppelløst å føre rettssak mot et bittelite veiløst bygdesamfunn i Nervei i Tana. Dette eksemplet viser også hvor langt manien er kommet, når det norske lovverket kan tillate dom i den retning vi fikk se her. Istedenfor å nekte veibygging og i tillegg å kreve erstatning for en bygdevei, burde dere heller skjemmes!

Reindrifta ved advokat Haugen som krever eiendomsrett til Stjernøya fordi reineierens far var født på øya i 1907. Hvilke adelstanker er det man har om egen person? F. eks kunne ikke jeg tenke meg å gjøre krav på eiendomsrett over Tverrelvdalen, selv om min far ble født der i 1912. Ingen andre normalt tenkende mennesker heller, vil jeg tru. Reindrifta ved reindriftsstyrets leder og Fylkesmann i Møre og Romsdal, Ottar Befring, som på tekst-TV i går uttalte at reindrifta er den aller viktigste næringa i Finnmark, og må som sådan gis utviklingsfortrinn fremfor alle andre næringer.

Denne uttalelsen viser at mannen har behov for bakkekontakt. Noen bør gi ham det snarest. Han har tydeligvis ikke innhentet nødvendig faktagrunnlag før han uttaler seg. Min påstand er at reindrifta i dag er ei ikke bærekraftig næring, og som i tillegg etter mitt syn er konfliktsøkende. Det ser vi stadige eksempler på. Jeg skal ikke falle for fristelsen å skjære alle over samme kammen, men der er altfor mange negative elementer innen næringa, til at omverdenen er villig til å akseptere det særlig lenger. En dose ydmykhet ville ikke være av veien. Omdømmet ville få et løft om næringa i det minste kunne produsere nok kjøtt til å dekke etterspørselen i befolkninga. Reintallet tilsier i alle fall at der er dyr nok å ta av. Av andre negative ting vil jeg ikke engang nevne de fantasitallene over rovdyrtap som fremlegges – uten dokumentasjon.

 Aili Keskitalo og Egil Olli som under Sametingets plenumssamling denne uka uttalte at samer krever reell innflytelse i alle politiske fora der samer bor. Det betyr vel i klartekst at man ikke er villig til å stoppe kampen før man har 85 representanter på Stortinget, selv om det demokratiske grunnlaget er bare 0,365 %. Igjen ser vi adelstankene som presser seg frem. for virkelig å ha åpnet øynene på svært mange, ved å vise dem sitt sanne ansikt. Her må tilføyes at EDLs medlemstall som følge av dette har fått et kraftig løft de siste ukene. Det takker vi selvfølgelig for!

EDL vil også takke de som endelig har innsett at dette går i feil retning. Det er godt å se at idyllen på Sametinget i slike rettighetssaker er i ferd med å slå sprekker. Derfor en stor takk til Torill Bakken Kåven for hennes uredde kritikk av Sametingsrådet for deres knefall for reindrifta!

Likeledes vil EDL takke fylkesråd Kåre Simensen for hans kontante avvisning av Ottar Befrings useriøse uttalelse i går (se ovenfor).

En stor takk også til ordfører Geir-Ove Bakken i Alta som endelig tar til orde for å få stoppet de pågående prosessene med rettighetsdebatt. Flott at han også er villig til å bruke kommunale midler for å bringe frem faktagrunnlag til den dagen kommisjonen skal starte sitt arbeid i kommunen. Befolkninga i Pollen i Rognsund, Alta fortjener også en stor takk for sitt motmæle mot vanviddet.

Det samme gjelder næringsorganisasjonen Fjord-Finnmark for sitt initiativ rundt næringsrettigheter. Kystpartiet v/ spesielt Rut Olsen har stått på over lang tid på vår side, så de fortjener i høyeste grad en takk, de og.

Takk også til lokale og regionale medier som NRK, Finnmarken, Sagat, Finnmark Dagblad og Altaposten for deres økende omfang i formidling av stoffet.

For EDL

Lars J. Hapalahti Leder