EDL er glad for at SRII- forslaget endelig er kommet i fokus. Dersom forslaget vedtas blir en ny etnisk dimensjon innført i forvaltningen. Resultatet vil bli store forskyvninger i maktforholdet på den politiske arena. Forslaget bygger på den oppfatning at dagens folkevalgte organer ikke evner å ivareta samiske hensyn i tilstrekkelig grad. De tiltak som SRII vil innføre ved lov gir personer med samisk aner politiske rettigheter ingen andre norske borgere har. I saker som både har en norsk og en samisk dimensjon, innføres en form for dobbelt demokrati. . Sametinget sideordnes Stortinget og gjøres til et nasjonalt forvaltningsorgan som blir et 4. ledd i beslutningskjeder fra grasrota og opp. Statens folkerettslige forpliktelse gjennom Stortingets ratifikasjon av ILO 169, er det sentrale argument for innføringen av Sametinget som nytt nasjonalt forvaltningsledd.

Utvalgets forslag må ikke legges død i fornøyelig likegyldighet. Forslaget fortjener en prinsipiell verdipolitisk antirasistisk debatt. EDL mener at myndige mennesker, som bor i samme fylke og har samme statsborgerskap også må ha samme rettigheter uansett hvilken avstamning du har. Dersom noen grupper er diskriminert eller på annen måte fortjener ”positiv diskriminering” så er det fullt mulig å opprette midlertidige tiltak inntil misforholdet er rettet opp (slik det er beskrevet i NOU 1984:18) Det er imidlertid svært lite sannsynlig at man finner noen folkegrupper i Finnmark, eller andre steder i Norge, som er til de grader så ettersatt og diskriminert at det kan forsvares at man setter hele demokratiet i fare. SRII viser til landets folkerettslige forpliktelser. Folkeretten bør etter vår mening gjelde alle grupper i samfunnet. ILO-169 kan umulig være ment å gjelde for høyt utdannede mennesker som deltar på like vilkår med den øvrige befolkningen i landets politiske, sosiale, kulturell og økonomiske institusjoner.

Turid Bjørnstrøm EDL