img_0037.jpgMandag 16.02 ble det arrangert et informasjonsmøte av EDL i Hammerfest. På dagsorden stod generell formasjon om EDL som organisasjon, fordrag omhandlet blant annet Finnmarksloven, den nye sameloven og betydningen av dette for Finnmarks befolkning og andre berørte fylker. Vi kunne  ha ønsket oss flere frammøtte men sier oss fornøyd denne gang, sier styremedlem Ole J kleven.

 

 


img_0028.jpgLeder i EDL Lars Hapalathi åpnet møtet med å redegjøre for EDL arbeid og informere de framøtte om organisasjonen. Det er ikke ukjent at i enkelte kretser har EDL har blitt omtalt som rasistisk men det gjenstår ennå å dokumentere dette påpekte han.

Det er heller ikke EDLs hensikt å skape splid mellom befolkningsgrupper som enkelte hevder, men heller og fortelle om de faktiske forhold som snart angår store deler av den nordnorske befolkningen. Han sa videre til forsamlingen at det for framtiden vil være viktig for alle å ta ett valg om sine standpunkt i denne saken som helt klart angår oss alle, medlem i EDL eller ei. Ingen bør føle seg påtvunget noe men bør kanskje følge med i hva som skjer i Finnmark.

 


img_0029.jpgProfessor og forsker Knut Skog innledet sitt innlegg med FL og forslaget fra SRUII. Han sa at dette gir etnisk tilhørighet som en ny dimensjon i det norske folkedemokratiet. I det siste har media omtalt deler av samerettsutvalgets innstilling og fått mange til å reagere.

Skog omtaler flere sentrale deler av samerettsutvalgets innstilling og sa videre at fordi ILO169 er innrettet mot den samme målgruppe som ILO 107, var det nødvendig og feilsitere ILO 107 og også å omskrive den norske tittel på ILO 169. ILO 169 er derfor på norsk blitt en konvensjon for ”urbefolkninger og stammefolk” og ikke for ”innfødte og andre som den opprinnelig var ment å omfatte. Han sa videre at samene som folkegruppe er integrert i det norske samfunn som på lik linje med nordmenn på alle områder.

 

Som ett demokratisk land er det, og bør være Stortinget som bestemmer om det finnes folkegrupper som skal omfattes av ILO 169. Han oppsummerte også historiske tall og fakta fra forsking om folkevandring og innvandring til indre Finnmark fra 1500-1600 tallet og poengterte at størsteparten av disse kom fra Finland – Sverige. Dette er ett tema som det ikke ønskes stor oppmerksomhet rundt da det strider mot legimiteten for dagens eksiterende lovverk for samer blant annet etableringen av sametinget og etterfølgende lovverk. Han avsluttet sitt fordrag med å påpeke at vår avstamning er uforskyldt og det å bygge politiske skillevegger på individets avstamning er dypt udemokratisk. Etnisk egenart må ivaretas innenfor rammen av demokratisk likeverd. ILO 169 bør derfor revideres.

Alf Evald Larsen, fagråd, sa i sitt innlegg at dette også omhandler fratiden og rettigheter for våre barn, og hevdet at vi som nordmenn ikke har blitt tatt med på råd om hvordan samfunnet skal være men derimot har blitt fortalt hvordan dette skal være. Han spør om dette er demokrati. Makta er fratatt den allmenne befolkningen, og videreført fra Fylkesting til Sameting kun små saker uten betydning for Finnmarks befolkning blir nå behandlet i Fykestinget. Det kan også dokumenteres at det er avholdt hemmelige møter med representanter fra sametinget og regjeringen, er dette demokrati spurte han. Målet for vårt arbeid er uansett felles rettigheter og er noe vi vil etterstrebe for å oppnå avsluttet han.

 Etter fordragene hold fagråd Jarl Hellesvik, en representant fra Kystpariet i fravær av Rut Olsen, hvert sitt innlegg det ble også tid til debatt omkring møtets innhold.