På tide å si opp Ilo-konvensjonen- samene er ikke norges urfolk det kan bevises. Under siste istid var det ingen bosetning i Norge. Da istida var over, og isen smeltet og trakk seg tilbake, kom den første landstripa til syne langs kysten. Hit kom de første nordmenn og bosatte seg fordi de fant fisk i havet og her kunne jorda dyrkes.

Bosetninga i landet kom først langs kysten vår, og det er teoretisk sannsynlig – og forøvrig nå også bevist at dette ikke var en samisk befolkning. Som kjent er det i nåtid gjort utgravinger på Sørøya i Finnmark hvor en av Norges eldste bosetninger er funnet. Her er ikke påvist spor av samisk bosetning. Tidligere og senere utgravinger over hele landet viser rester etter boplasser fra mennesker som har bodd her i uminnelige tider, i det landet vi nå kaller Norge. Vi har utgravinger fra steinalderen, vikingetida osv. Samene er opprinnelig et nomadefolk som kom fra øst.

Vi har samisk befolkning i Russland, Finland, Sverige, og fra tidligere i de indre deler av Norge, spesielt indre deler av Finnmark. Samisk språk er et finsk-urgisk språk som ikke tilhører samme språkgruppe som det norske språk. Samisk tilhører en finsk-ugrisk språkguppe som er finsk, ungarsk, latvisk. Reinen er et dyr som opprinnelig kommer fra tundraområdene og finnes i størst utstrekning der. Gjennom en aktiv samepolitisk prosess i vår tid, fikk samer i Norge ILO-konvensjonen undertegnet, og ønsker å fremstå som indianerne i Amerika. Samene har dermed fått status som urfolk i landet vårt. Dette gir samer spesielle rettigheter i vårt land, og dette fører til at det blir forskjellsbehandling av landets innbyggere. Det lå ingen forskning som bakgrunn for Norges undertegning av ILO-konvensjonen, og man bør merke seg at det kun er norske myndigheter som har undertegnet ILO-konvensjonen her i nordområdene.

Sverige, Finland og Russland som også har innslag av samiske innbyggere, har ikke undertegnet konvensjonen og betrakter ikke samer som sine lands urfolk. Samer flest lever som andre nordmenn her i landet i dag, men vil gjerne i dag kalle seg urfolk. Mange med samisk bakgrunn har tatt høyere utdanning og er i dag professorer, jurister, høyskolelektorer og så videre. De har på bakgrunn av den enhetstanken som preget norsk politikk, spesielt i tida etter 2. verdenskrig, fått norskopplæring, vært inkludert og likestilt i det norske samfunn, og har deltatt i norsk skole og samfunnsliv som enhver annen nordmann. Likevel arbeider enkelte med samisk bakgrunn for at samer skal ha spesielle rettigheter, og de oppfatter seg som det opprinnelige folk i landet. Vi ser et stadig økende maktbegjær hos enkelte sameaktivister ved at de nå også hevder at det er de som skal ha råderetten over olje- og fiskeriressursene i nord. Sametingspresidenten sa dette i en nyttårstale, og avslutningsteksten på sendinga var følgende: ”SAMELAND FOR SAMENE”. Samepolitikere har i tillegg i ettertid inngått den såkalte Honnigsvågdeklarasjonen.

 Dette er ren rasisme. Hva om Jens Stoltenberg hadde sagt i sin nyttårstale: ”NORGE FOR NORDMENN”. Det ville blitt ramaskrik. Det sier seg selv at ILO-konvensjonen og bruken av den er på ville veier her i landet. Vi må arbeide mot rasisme, mot forskjellsbehandling, og vi må arbeide for å unngå konflikter. Dette gjør vi ved å arbeide for demokrati, likeverd og fellesskap, og like rettigheter for alle landets borgere. Et sameting hvor inngangsbilletten er betinget av en egen rasetilhøringhet, tilhører en tenking i en tid vi ikke ønsker tilbake. Vi kan ikke bygge et fellesskap i Norge med fokus på hvem som er av den og den rasen. Det vil kunne føre til konflikter som er større enn vi aner i fremtiden. Landet må styres gjennom de etablerte organer som kommunestyrer, fylkesting og storting med fokus på demokrati, rettferdighet og likeverdighet, og uten noen spesielle rettigheter for spesielle raser. Vi bør legge tanken om rasetilhørighet fra oss for godt, spesielt med de erfaringer en hel verden fikk under 2. verdenskrig. Det er nå på tide i se urfolksbetegnelsen i Norge i nytt lys. Samer og andre nordmenn har bodd sammen her i landet i århundrer og skal fortsatt gjøre det. Samer her i landet er nordmenn på lik linje med andre nordmenn, og bør ikke lenger stå med ILO-konvensjonen i hånda å kreve spesielle rettigheter. Dette skaper kun grobunn for konflikter mellom mennesker som skal leve og bo i samme land. ILO-konvensjonen kan sies opp hvert 10. år.

Det er nå på tide å gå i gang med et tverrpolitisk arbeid for å si opp ILO-konvensjonen, slik at vi kan bygge vår felles fremtid på en tanke om demokrati og likeverd for alle i det fremtidige Norge.

Børre Nordmark