thumb_harald_u_hartvigsen.jpgKnut Skog fra EDL (Etnisk og demokratisk likeverd) sa det ganske så klart i sitt innlegg under NJFF`s folkemøte på Grand i Harstad den 19/1. De som så TV-serien ”Den store reisen” kan jo prøve å beskrive hva som gjør at samene i Norge i dag kan sidestilles med de urfolk vi her fikk se. Verken Sverige, Finland eller Russland har ratifisert ILO 169.

 ILO-konvesjonen nr.:169 gir urbefolkningen rettigheter, men er samene urbefolkning? Jeg tror et fåtall nordmenn skjønner eller kan godta det når en ser på hvordan samene lever i dag. Våre folkevalgte ga samene Finnmarkseiendommen, og nå har de tenkt i samarbeide med lokale grunneiere å gi dem Hålogalandseiendommen. Kan det være riktig at samene skal få råderett over land og vann i Troms og Nordland, og hva blir da det neste? Det virker som at det er viktigere å sikre den samiske befolkningens (nasjonens) rettigheter enn å unngå konflikter med omgivelsen. Samisk selvråderett over land og vann vil kunne gjøre det motsatte, skape konflikter blant lokalbefolkningen ved å begrense våre muligheter til å bruk av naturen slik har kunnet inntill nå.

NSRs Janos Trosten sier at samene eier all gass på Snøhvitfeltet, og at den norske stat kan få ta del i ressursene gjennom forhandlinger med samene. En må forstå det slik at han mener at samene eier alle de naturressurser som måtte finnes i ”Sameland”. Krever man rettigheter og derved inntekter må en også ta på seg utgifter. Det stemmer dårlig med de store bevilgninger som det samiske folk og ”Sameland” mottar fra det norske folk. Skal en eie naturressursene må en også ta på seg kostnadene ved å utvinne disse, ikke lene seg tilbake å vente på at andre henter de frem. Samene les reineierne hindrer samfunnsutviklingen. De er imot alt som andre prøver å få til for å sikre næring og befolkningsvekst, men får det økonomisk støtte går det greit. Bygda Nervei i Gamvik kommune ønsker seg vei, og folket der vil bekoste den selv, men nei. Dette hindrer reinen i å bevege seg fritt og derved har reineierne stoppet veiprosjektet, men får de økonomisk kompensasjon så er det greit. Blir reinen mindre hindret da? Har også fått med meg at et lokallag i Troms ønsket å sette opp en lavvo i marka, men det gikk heller ikke. Reinen kunne bli skremt. Er det slutt på at reineierne bruker lavvo? En vandringssti gjennom Finnmark går heller ikke.

Det er ikke få samfunnsnyttige prosjekter som er blitt stoppet på grunn av at reinen har sine vandringsveier. Selv kan reineierne gjøre som de vil. Alle mil med reingjerder er helt greit, selv om mange er satt opp ulovlig. Urbefolkningen er avhengig av naturen skulle en tro, men gjelder det for reineierne? For mange år siden var jeg på jakt langt inne i ”Sameland”. Vi måtte ha drikkevann med oss inn fordi reineierne hadde slaktet rein og dratt innvollene ut på isen. Det er ikke vanskelig å se hvor reineierne har vært. Som reineier kan du kjøre fritt med motoriserte kjøretøy sommer som vinter og det setter sine spor, og i tillegg får en all den forsøpling som dette fører med seg. Tomme spritflasker, ølbokser, oljekanner, bensinkanner, scooterbelter ja sågar scooter finner en slengt i terrenget der de har vært. Har dette noe med urbefolkning å gjøre, og det rimer lite med at urbefolkningen lever i pakt med naturen?

Får vi Hålogalandseiendommen vil det bety slutten for mye av den aktiviteten som lokalbefolkningen har kunne utøve i vår natur. Blir det slik som i Finnmarkseiendommen kan vi forvente at samene (reineierne) vil benytte seg av de rettigheter som de har fått og sette hindringer i veien for fri bruk av naturen. Kan det være riktig at en minoritet, selv om de er å betrakte som ”urbefolkning” skal kunne få råderett over vår natur som det her legges opp til? Hva vil dette koste? Blir det et nytt sameting i Hålogaland med skyhøye lønninger til de valgte? Hva må lokalbefolkningen som ikke er samer betale for å kunne utøve sin hobby som jakt og fiske? Blir det anledning til å jakte med hund? Hva med de som ikke bor innenfor Hålogalandseiendommen, vil de bli utestengt fra å kunne drive jakt og fiske? Hva med muligheten for å kunne bygge hytte på privat eiendom? Det er slike problemstillinger som burde vært avklart på forhånd, noe vi ser helt klart i forbindelse med Finnmarkseiendommen. For meg er valget mellom Nye statsskog og Hålogalandseiendommen ganske enkelt. Det må bli Nye statsskog. Trist at det bare er FRP som har skjønt det.

Harald Hartvigsen