(svar til Leirvaag) Leirvaag sier Edl bruker tiden sin til å skru tiden tilbake? EDL har ikke brukt tiden på dette!  Men det passer oss bra og skru tiden tilbake. Det kan bidra til å fortelle Rødt, Leirvaag og andre politikere, om Norske myndigheters galskap i Finnmark opp gjennom tidene. Vi kan fortelle litt Finnmarks historie, om folket, om sult, fattigdom, krig,  heksebrenning og andre overgrep som har vært gjennomført på grunn av  diverse regjeringers politikk gjennom tidene. Befolkningen i Finnmark har alltid vært multietnisk! Vi har hatt sjøfinner, bufinner, skolter, kvener, samer, nordmenn og andre nasjonaliteter blant oss som innbyggere!  Dette har fungert  bra opp gjennom tidene i Finnmark.  Finnmarks innbyggere, uansett etnisk bakgrunn, har så absolutt fortjent en stjerne i margen for sin evne til å godkjenne  hverandres kulturelle bakgrunn, sin religion og andre særegenheter.Det er på tide å spørre om de som i dag har fått lov til å legge kriteriene for Samepolitikken, NSR, NRL og SFF som pr. i representerer

Samerådet virkelig er representativ for den politikken som  føres i Finnmark og ellers i landet i dag? EDL mener disse sær interesse- organisasjonene med sin paraply organisasjon, Samerådet, ikke gjenspeiler den øvrige delen av  Finnmarks befolknings og deres  rettigheter! Slik EDL ser det hr. Leirvaag så finnes det ikke en eneste grunn til at Finnmarks befolkning skal betale for diverse regjeringers  gale politikk opp gjennom årene. De som velger å stemme Rødt eller andre partier som bifaller den politikk som i dag blir ført i Finnmark  blir også ansvarlig for at Finnmarks befolkning nok en gang, som så ofte før, må betale i form av å bli annenrangs borgere, med tapte rettigheter og tapt demokrati.  Finnmark har noen av de verste  hekseprosessene i hele Europa. I små kystsamfunn ble den kvinnelige befolkningen nesten utryddet. De aller fleste av disse var unge norske mødre. Mens smertehyl fra bålene ga gjenklang mellom bergene var dette bifalt av våre myndigheter som var enig i at dette har Finnmarks befolkning fortjent.Fiskerirettighetene i Finnmark (befolkningens spiskammer) har veksels vis vært  utleid til danske, islanske og bergenske kapital-interesser!

 

Befolkningen i kyst- og fjordene døde som fluer av farsott og sult.  Dette ble av myndighetene kalt for Finnmarkingenes latskap. Siste krig og gjenreisningen har også sin historie. Finnmarks befolkning hadde ikke klart å komme seg etter krigen og nedbrenningen før neste etappe startet. Denne gangen var det Nordisk sameråd og reindriftsnæringen med sete i indre Finnmark, Nord-Finland og Nord-Sverige som startet krigen om land og vann i Finnmark. I utgangspunktet var det meningen å gjenerobre de delene av indre- Finnmark som lå under Sverige (Kautokeino og Karasjok) men som ble Norsk etter grensetrekkingen i 1751. Disse gruppene har hatt en eksklusiv rett til å jobbe rett mot våre sentrale myndigheter,  resten av Finnmarks befolkning har måttet stå på sidelinja, som så ofte før. I dag gjør de også krav på havressurser som fisk og olje. Befolkningen i kyst- og fjordstrøkene må definere seg som same og i tillegg skriftlig erklære at de føler seg som same dersom de skal ha medbestemmelse. Når man lar slike kriterier bestemme politikken er det alvorlig fare for alt som heter demokrati. Hva mener Leirvaag om dette?

EDL mener at det regimet som holder på å utvikle seg i Finnmark,  har ikke Finnmarks befolkning fortjent!!! Når Samerådet med NSR i spissen har laget seg et manta som ”Sameland for samer” (les Honningsvåg deklarasjonen) så burde våre politikere sette seg ned å spørre hvem disse gruppene representerer. Har de legitimitet i befolkningen og KAN det være andre grupper i Finnmark som også skal ivaretas?

Finnmarks befolkning, selv om de ikke kaller seg samer,  har også jakta, sanka, fiska, drevet med jordbruk, høsta av naturen, for å overleve. Det er disse gruppene EDL vil være talerør for. Vi har aldri hørt at det har vært utredet hvilke rettigheter disse gruppene har. Myndighetene har litt for enkelt konkludert med at dersom du ikke er selvdefinert same så mister du også din politiske – og demokratiske rettigheter.   Hvorfor er det på død og liv så viktig for Rødt og Leirvaag og hans meningsfeller å frata Finnmarks befolkning rettigheter og demokrati?   I boken ”Finnmarkens amt bind II” står befolkningsoversikten for Finnmark fra 1567. Samerettsutvalget har den også med i sin framstilling men der er finner omskrevet til samer. Frem til 1865 var finner/kvener registrert sammen  og derfra og frem til 1900 tallet ble de registrert som en egen befolkningsgruppe.  Sjøfinner, bufinner, skolter, kvener og nordmenn var de som bodde i kyst- og fjordstrøkene i Finnmark. Når det gjelder sjøfinner, skolter og kvener så har disse gruppene mistet sitt språk, de fleste før vi passerte 1900-tallet og har allerede i flere generasjoner vært like Norsk som andre nordmenn.  Sametinget har svært liten legitimitet i disse befolkningsgruppene. EDL mener at disse gruppene, selv om de ikke vil definere seg som samer,  helt klart har rettigheter på lik linje med de som har valgt å definere seg. Mener Leirvaag at de som har alt fra 400-års til 10000-års gamle røtter i Finnmark bør flytte fordi de er norsktalende og ikke ønsker å definere?   


 

År norsk finn/kven kvener i alt
1567 3070   840   3910
1597 2830   860   3690
1619 2650   870   3520
1667 2110 1130   3240
1678 2070 1230   3300
1717 2240 1390   3630
1730 2050 1510   3560
1747 1760 1740   3500
1757 1970 3340   5310
1767 1800 3650   5450
1777 1750 4160   5910
1787 1620 4650   6270
1798 1770 4670   6440
1805 1590 4030   5620
1810 1640 5200   6840
1815 1620 5400   7020
1835 3771 7056   10827         
1865 9351 7400 3488 20239        
1900 17974 9572 5406 32952         

    

En rekke av de samepolitiske krav og tiltak som gjennomføres, møter stor motstand og mistro i den befolkning som berøres. Politiske rettigheter som  skiller naboer ut fra etnisk tilhørighet føles urettferdige. Det bryter med folks forståelse av sine rettigheter i et demokratisk styrt fellesskap. Synspunkter på rettsordninger som tilkommer etniske grupper og grupper som defineres ut fra avstamning finner vi i ICERDs artikkel 1.1 som sier at diskriminering er:

 ”enhver forskjellsbehandling, utelukkelse,  innskrenkning eller begunstigelse på grunn av  avstamning eller nasjonal eller etnisk opprinnelse, hvis formål eller virkning er å – begrense  utøvelsen på lik fot av – grunnleggende friheter på det politiske område av det offentlige liv.   

 


Når det gjelder ILO-169 så er det verd  å nevne  at i forbindelse med utarbeidelsen med Finnmarksloven uttalte ILOs ekspertkomite i 2004 følgende:


Komiteen merker seg behovet for å garantere landrettigheter til både den samiske og den ikke-samiske befolkningen i regionen, og erkjenner at løsningene må være rettferdig og føles som rettferdig for begge parter av befolkningen. Konvensjonen betrakter spesielle rettigheter for indigenous and tribal peoples i lys av såbarheten for deres tradisjonelle levesett som resultat av tapte landrettigheter deres levesett er basert på, og langvarig benyttelse de har utøvet. Konvensjonen har ikke, imidlertid, til hensikt å frata andre deler av landets befolkning de rettigheter de også har ervervet seg ved alders tids bruk.

Denne uttalelsen er ikke nevnt i innstillingen om Finnmarksloven. Lovbehandlingen brøt med denne klart uttrykte holdningen fra ILO. (se Ilolex: 062004NOR169)  Med henvisning til overnevnte så lurer EDL på om Rødt og Leirvaag mener at det er riktig å sende regningen for diverse regjeringers politikk i Finnmark opp gjennom årene til Finnmarks befolkning?  Vi mener at regningen er feilsendt.  Det er ikke Finnmarkingene som er overgriperne? Det er ikke vi som har stått for fornorskningsprosesser? Vi har derimot politikerne som ikke makter å se forskjell på rett og galt,  politikere som mangler evne til å se at  nasjonalistiske særinteresse grupper har nådd så langt med sine krav at andre befolkningsgrupper i dag er fratatt en så  grunnleggende menneskerett som demokrati og rettigheter som de har hatt i flere år hundrer. For finnmarkingene er dette et spørsmål om menneskeverd. Vi håper Finnmarks befolkning til valget i 2009 ser på hvilke partier som er kompetent til å ivareta befolkningens interesser.   

 

Turid Bjørnstrøm

EDL