Rødts samepolitiske talsmann Ole-Gunnar Leirvaag inviterte EDL til et ordskifte angående samiske rettigheter. EDL tok i mot invitasjonen og svarte Leirvaag den 19.11.08.Den 08.12.08 kommer det Leirvaag valgte å kalle et ordskifte.  Det er vanskelig å fatte at et politisk parti kan invitere til meningsutveksling kun for å misbruke andres syn, skitne til meninger, fornekte historiske fakta og samtidig gjøre sitt ytterste for å tråkke på Finnmarks befolkning. Vi gjør oppmerksom på at 60 % – 70 % av Finnmarks befolkning tilfredstiller kravene til å melde seg inn i Samemanntallet. Ca. 10 % har valgt å melde seg inn. Det skulle tilsi at ca. 50 % – 60 % av befolkningen ikke ønsker etniske skiller i en blandet befolkning.

Vi velger å tro at den befolkningen som ikke står innmeldt skal ha like store rettigheter i Finnmark som de som har valgt å definere seg. (http://www.nrk.no/kanal/nrk_sami_radio/1.6274078 )  EDL kan ikke se at Leirvaag har besvart et eneste spørsmål i dette ordskiftet. I stedet prøver han å fortelle leserne om en revisjonisme, om fakta som blir underslått, om historiske feil, samtidig som han prøver å framstille EDL som en rasistisk organisasjon.  Vi ber om at Leirvaag oppgir de faktaopplysningene han sitter inne med, og som han mener gir grunnlag for flere til dels injurierende påstander. Leirvaag skriver at EDL forsøker å fornekte hele fornorskningsprosessen og undertrykkinga av samene. Det har EDL aldri gjort, men har forsøkt å nyansere synspunktene noe. Det er mange faktorer som gjorde skolegangen fra slutten av 1800- til langt utpå 1900-tallet mangelfull, ikke minst spredt bosetning og den generelle mangel på samisk språklig kompetanse. Samisk var den gang ikke ett, men flere språk, noe enhetlig skriftspråk fantes ikke.

Om skoletilbudet til samer og kvener – og andre finnmarkinger, ikke var hva den burde vært, bør den ses ut fra levekårene i Norden og spesielt nordkalotten i eldre tid. Det er vår helt klare oppfatning at den urett som det vises til, i like stor grad har vært utøvet overfor den ikke-samiske allmue. I tillegg så påstår han at EDL ønsker å fjerne Sametinget. Hvor han Leirvaag det fra? EDL vil at Sametinget fortsatt skal være et rådgivende organ for samisk språk og kultur, slik forutsetningen var for å opprette Sametinget i sin tid. EDL er derimot imot at Sametinget skal tilrive seg ulegitimert og udemokratisk makt på bekostning av alle de finnmarkinger som ikke vil ha etniske skillelinjer. Rundt om i verden ønsker norske myndigheter å gå foran og vise norsk storsinn ved å fremelske integrering mellom mennesker og nasjoner – men her hjemme jobber de på høytrykk for å skape segregering mellom etnisiteter i eget land! Og dette støtter altså partiet Rødt? EDL våger den påstand at Rødt er villedet i sitt syn! Rødts standpunkter i samepolitikken er jo bortimot diametralt motsatt av hva de ellers mener. Leirvaags kommentar om at Finnmarksloven er etnisk nøytral, stemmer heller ikke.Det heter i loven:

 

”Lovens formål er å legge til rette for at naturressurser i Finnmark fylke forvaltes på en balansert og bærekraftig måte til beste for innbyggerne i fylket og særlig som grunnlag for samisk kultur, reindrift, utmarksbruk, næringsutøvelse og samfunnsliv.” 

Altså ”… særlig som grunnlag for samisk kultur, reindrift, utmarksbruk, næringsutøvelse og samfunnsliv”. 

Finnmarksloven har tildelt Sametinget retten til å lage retningslinjer for endret bruk av utmark. Når Sametinget i sitt forslag til retningslinjer setter samiske interesser først, så gjør de faktisk ikke annet enn det loven påbyr.  Hadde de gjort noe annet, ville de faktisk vært lovbrytere! 

Det slås også klinkende klart fast i loven at de retningslinjer Sametinget vedtar skal følges. Ved dette er Sametinget tildelt nærmest en vetorett eller nektingsrett når det gjelder arealutnyttelse i Finnmark. Man skal være klar over at loven betyr at på alle områder hvor loven gjelder, så innebærer dette at der hvor interesser til samer – og angivelige samer – skal ha forrang framfor ikke-samiske i interessekonflikter.

 Her påbyr loven at samiske interesser skal tillegges større vekt enn motpartens interesser. Dette innebærer igjen at motparten til samen (eller samene), etter all sannsynlighet vil tape slike interessekonflikter.

Det heter i loven at reindrifta skal representeres med et fast styremedlem. Reindrifta utgjør en liten andel av Finnmarks befolkning og har en heller liten økonomisk betydning for fylket. Men reindrifta er altså tildelt 17 % av stemmene i styret i Finnmarkseiendommen. Befolkningen i Finnmark oppfatter selvsagt dette som svært udemokratisk.  Med tanke på de næringsmessige og kulturelle forskjellene mellom indre Finnmark og kysten er dette med på å svekke autoriteten og legitimiteten til Finnmarksloven. EDL mener at lovfestet avstamnings-relatert oppnevning til offentlige myndigheter er rasistisk.

EDL mener at en lov som er fundamentert på etnisitet i dag har gjort Finnmark til en skamplett på demokratiets verdenskart. Å benytte seg av sin avstamning i den hensikt å vinne innflytelse eller andre goder på bekostning av sambygdinger som mangler gener for denne type ”adelskap”, eller som nekter å la seg innskrive i et manntall som fremmer etniske konflikter, er udemokratisk og konfliktskapende. De fleste finnmarkinger er ikke ivaretatt av Finnmarksloven som sier at naturressursene i Finnmark skal tilgodeses ”som grunnlag for samisk kultur, reindrift, utmarksbruk, næringsutøvelse og samfunnsliv”

EDL oppfordrer til samhold i Finnmark, uansett om du er same, kven, norsk, tamil eller av annen opprinnelse. Demokrati, likeverd og menneskerett er like viktig i Finnmark som i andre deler av verden.

 

 

Turid Bjørnstrøm

Nestleder EDL