Samisk språk og kultur er viktige verdier å vokte, men nå må kulturbegrepet ha blitt vel omfattende. Dette er en oppfordring til folk flest om å engasjere seg når det gjelder Sametingets appetitt på rettigheter, maktinnflytelse og kompensasjoner – ofte på bekostning av allmennhetens interesse. I likhet med Olav Gunnar Ballo(SV) anmoder jeg folk om å lese samefolkets Honningsvåg- og Rovaniemi-deklarasjon.  I pkt.6 av den siste deklarasjon heter det:

 Statene skal sørge for midler til finansiering av samisk selvstyre, blant annet ved å sikre samefolket en rimelig og rettferdig andel av utbyttet fra enhver industriell virksomhet i de samiske landområdene, inklusive fra olje- og gassutvinning og gruvedrift.”  

 

Samerettsutvalg II (SRUII) sin innstilling er på høring med frist midt i februar. Lovforslaget har 3 hoveddeler, hvorav den ene (1) Hålogalandsallmenningen i store trekk er en kopi av den omstridte og konfliktskapende Finnmarkseiendommen. Kun 2 % av finnmarkingene er tilfreds med loven – og 12 % av Finnmarks befolkning er registrert i samemanntallet! Det kan ikke bety annet enn at veldig mange samer er imot Finnmarkseiendommen!(2) Kartleggings- og anerkjennelsesloven skal kartlegge rettighetshaverne ”til grunn og naturressurser i tradisjonelle samiske områder fra Troms og sørover”. Hvilke kriterier som skal ligge til grunn for betegnelsen ”tradisjonelt samisk område” er ikke definert så langt meg bekjent.Loven med de betydeligste implikasjonene er imidlertid (3) Saksbehandlings- og konsultasjonsloven. Loven gjelder for saker som er underlagt mer enn 30 lovregulerte forvaltningsområder. Dette betyr i realiteten en forhandlingsrett, og gir fortrinn i forhold til høringsinstansene. Med dette blir Sametinget et forvaltningsledd på høyeste nasjonale nivå!Rovaniemi konvensjonen uttrykker det slik i pkt.5:

Statlige myndigheter og privat sektor skal konsultere og samarbeide på en respektabel måte med berørte samiske samfunn og representative institusjoner, og må oppnå vårt informerte samtykke gitt på et fritt grunnlag forut for vedtak og iverksettelse av lovgivning eller administrative forføyninger, eller deltakelse i aktiviteter som kan berøre oss”.

Og videre i pkt.6: ”Statene må sørge for … økonomiske ressurser – slik at samene er i stand til å utarbeide passende og strategisk respons på utvidet industriell virksomhet.” !Det er fare for at Jon Gauslaa – leder for SRUII – tar munnen for full når han i informasjonsmøte i Lavangen 13.jan. hevder at ”allmennhetens interesser er de samme som samenes”! Om SRUII’s innstilling blir tatt til følge, vil det kunne skape betydelige konflikter og kløfter mellom folk når det legges opp til at et så lite mindretall i befolkningen (totalt i Norge står ca. 12.700 personer i samemanntallet) skal få så vidtrekkende innflytelse.Når sentrale myndigheter har latt seg sjarmere og presse av strategene fra Sametinget med ILO-konvensjonen i hånden, vil det rokke ved demokratioppfatningen hos folk og bli kime til dype konflikter – neppe til glede eller nytte for samene selv, som med sin fremtreden er i ferd med å få negative holdninger imot seg igjen.


Brit Hveem, Løvdal i GratangenMedl. EDL – organisasjon for etnisk og demokratisk likeverd