Får samrettsutvalget som det vil blir elgjakta slik vi kjenner den i dag historie. Forslaget som nå er ute til høring begrenser tilgangen til elgjakt for vanlige folk. I dag er seksti prosent av jaktfeltene forbeholdt lokalbefolkningen men i ett av forslagene legges det opp til at reindrifta skal ta en strørre del av denne kvoten, mer av dette kan en lese i dagens utgave av FD papirverjson.

Flere elgjegere mener dette er hoderystende og intet mindre enn en krigserklæring. Blir forslaget vedtatt betyr det at kvoten slik den fungerer i dag må deles med reindriftsutøvere fra flere andre kommuner og at færre vanlige jegere får lov å jakte.

Samtidig vil flere fra reindrifta kunne delta og jakte på elg. Samerettsutvalgets leder Jon Gausaa forsvarer dette med at reindriftsnæringen i en årrekke har vært utestengt fra å delta da næringen har vært opptatt med reindrift andre steder, derfor ønsker de nå å komme under regelen som innenbygdsboende (Den nye sameretten” § 26 tredje kaptittel) som ivaretar jaktrettighetene på elg.

Videre går det fram at de med rett til å drive reindrift og ikke bare de som driver næringen kan få rett til å fiske, fange og jakte på privat grunn. I tilegg foreslås det at reindriftsutøvere skal kunne få enerett til å bruke bestemte elvestrekninger og vann.

Har ikke ord 

Lokalpolitiker Knut Roger Hansen (H) er rystet og mener at dette går lagt videre enn bare elgjakt men gir reindriftsnæringen rettigheter på en rekke andre områder og gjør denne til en elite totalt sett. I høringsdokumentet som ligger ute kan nevnes fortløpende

Vederlagsfritt uttak av trevirke, økt mulighet til å drive privat grunn, utvidede fiskerettigheter osv.

Dette forringer toltalt dagens ordninger og vil i framtiden kunne påvirke enda flere vannlige mennesker og deres bruk av naturen i Finnmark. Med utgangspunkt i ”Den nye sameretten” § 26 tredje kaptittel, femte ledd som omhandler rettigheter angående dette forslaget.