Av Jarl Hellesvik, august 2008

Svein Lund hevder i flere aviser at jeg påstår at samene ikke ble diskriminerte i skolen. Dette er en grov fordreining av det jeg for kort tid siden skrev i et debattinnlegg i avisa ”Klassekampen”. For der skrev jeg blant annet ”For øvrig ble ikke fornorskningen satt i gang, primært for å få samer til å snakke norsk, men for å fornorske de finske innvandrerne.”

fornorskning.gifFor å få slutt på de fordreininger som Lund benytter seg av for å skaffe seg høvelige argumenter i debatten, må følgende sies: Selvsagt foregikk det en bevisst fornorskningspolitikk ovenfor samene fra myndighetenes side. Og selvsagt fantes det tilfeller der samiske barn ble utsatt for diskriminering i skolen.

Detaljene om i hvilket omfang – og hvor hardt dette skjedde, er en sak for historikerne å debattere og som sådan, en sak først og fremst for de spesielt interesserte.

Et av mine poenger i nevnte artikkel i avisa ”Klassekampen”, er at på et tidspunkt i historien sluttet foreldrene og besteforeldrene i store deler av Norge hvor samisk var et talespråk, å snakke samisk til barna og dermed å lære de å snakke samisk. Dette gjorde de uten pålegg fra myndighetene, og fordi de mente at det samiske språket ikke var fremtidsrettet. Vi må her ikke glemme at det samiske språket den gangen, stort sett bare var et talespråk, hvor bare ytterst få kunne lese og skrive samisk. Den reelle fornorskningen foregikk derfor i all hovedsak frivillig. For hadde foreldrene og besteforeldrene ment at barna skulle lære å snakke samisk, så hadde de selvsagt snakket samisk til dem og ingen kunne forhindret dem i å gjøre det! Dette gjorde de altså ikke. Denne biten av overgangen fra samisk til norsk språk er ingen uvesentlig del av historia. Dette fordi at når det gjelder andelen av de som gikk over til å snakke norsk, så dominerer nok denne frivillige overgangen.

Uansett hvor hardt fornorskningspolitikken ble satt ut i livet, så rettferdiggjør ikke dette etnisk, sjåvinistiske krav fra Sametinget sin side. (Som for eksempel at det lovfestes at grunnen i Finnmark eies av samene.) For øvrig et krav som Svein Lund støtter. Vi veit alle at Sametinget, samepolitiske avstammingsaktivister og personer i heiagjengen deres, ofte utmaler samenes lidelseshistorie når de framfører etnisk, sjåvinistiske krav ovenfor et, i hovedsak, uvitende og velmenende politiker – og byråkratikorps sørpå. Og det er ikke en sak bare for de spesielt interesserte, for det angår oss alle i dag i Finnmark.

Når Svein Lund maler ut samenes lidelseshistorie med brei og svart pensel, så er det for å berede den psykologiske grunnen for at stadig nye etnisk, sjåvinistiske krav fra Sametinget, skal bli imøtekommet. Og dersom slike krav blir imøtekommet, så vil dette medføre at enkeltpersoner vil bli tildelt stadig nye særskilte rettigheter med utgangspunkt i avstamming, og da selvsagt på bekostning av de naboene som ikke nedstammer fra rett sort foreldrene.