Svar til ordfører Harald Larsen:

Ordfører i Lebesby Harald Larsen er i Altaposten 05.06.08 ute med et innlegg som fremstiller EDLs nyutgitte Hvitbok som et middel til å piske opp en negativ stemning i Finnmark. Vi lurer på om Harald Larsen mener det er galt å utgi en bok som kun inneholder faktaopplysninger og som er ment for å få en grundigere debatt omkring Sametingets virksomhet, om Finnmarksloven, og om det virkelig fins grunnlag for særrettigheter og etniske skiller i Finnmark.

Er det nødvendig å begrense demokratiske flertallsavgjørelser er det tegn på sviktende tillit til de som lar seg velge som folkets representanter. Politisk ansvarlighet innebærer hensyn og omtanke for alle grupper i samfunnet. Hvordan kan Harald Larsen si at Finnmarks befolkning kan prise seg lykkelig over et demokrati? Begrepet mindretallsdemokrati er et retorisk krumspring.

Finnmark har i dag en blandet befolkning. Noen grupper er nå blitt mer verdifull enn andre og er derfor tildelt dobbelt stemme i og med at de kan stemme både ved Stortingsvalg og Sametingsvalg. I tillegg så vekter samiske stemmer i FeFos Finnmarkseiendommens styre 7 ganger mer enn en norsk ikke-samisk stemme.

Etter innføring av samemanntall og valg til Sametinget, ser vi at befolkningen i Finnmark nå er delt inn i 3 kategorier:

  • Gruppe A:
    De som har meldt seg inn i samemanntallet og definert seg som samer har dobbelt stemme. Ca. 14 % av Finnmarks befolkning.
  • Gruppe B:
    De som tilfredsstiller kravene til å melde seg inn (dersom de finner ut at en av deres 8 oldeforeldre pratet samisk) men av samvittighetsgrunner, eller fordi de ikke ønsker etniske skiller i befolkningen, ikke vil melde seg inn i manntallet. Ca. 45 % av befolkningen.
  • Gruppe C:
    De som ikke har samiske aner. Denne gruppen er for alltid utestengt fra demokratiets privilegier. Ca. 40 % av befolkningen.

Den urett som nu blir begått mot befolkningen i Finnmark er ikke verdig i et demokratisk land der alle grupper fra før er likestilt. Man kan ikke gi særrettigheter til noen uten at man må ta fra andre. Som politisk strategi er det ikke uvanlig at en gruppe fremstiller seg som nødlidende og urettferdig behandlet og benytter egen stakkarsliggjøring som virkemiddel overfor et Storting som gjerne vil gjøre det godt. EDL mener at tiden for stakkarsliggjøring av samene og deres livssituasjon er over. Samene driver velorganisert, velregissert politisk virksomhet med et tilfang av menneskelige og økonomiske ressurser som er langt bedre en hva andre politiske grupperinger råder over. Denne politikk berører også den ikke-samiske del av befolkningen i store deler av landet.

EDL tar samenes politiske aktiviteter på alvor og argumenterer for sitt syn uten annet hensyn enn saklighet. Om noen føler at dette er så farlig at de må grave seg ned, får det så være.
EDL står imidlertid klart synlig for politikkens skyttere.

Vi oversender Hvitboka til ordfører Harald Larsen og ber han å fortelle leserne om hva slags "forferdelige" saker som står i boka. Hva er det som står der som skaper splid?

EDL v/Turid Bjørnstrøm