rapport_ilo.jpgSametingsrådet har laget et forslag til ”Rapport om ILO-konvensjon nr.169 for perioden frem til mai 2008 .” Rapporten omhandler de siste 5 årene.  Forslaget skal behandles av Sametinget i plenumsmøte i slutten av mai. Dokumentet er interessant lesning fordi den gir et aktuelt inntrykk av hvordan Sametinget tenker og handler for tiden, på en rekke strategiske områder.  Forslaget er derfor nyttig lesing for politisk interesserte. Rapporten er lagt ut på Sametingets hjemmeside.

Den som har fulgt med, husker nok at Sametinget nesten enstemmig, vedtok at i § 1 i ”Sametingets retningslinjer om endret bruk av utmark”.  så skulle det stå at ”Utmarka i Finnmark skal forvaltes på samenes egne premisser”.  Denne setningen strøk departementet da de strødde sand på de vedtatte retningslinjer.

I nevnte forslag til rapport skriver sametingsrådet også om ”Sametingets retningslinjer om endret bruk av utmark”.   Der heter det blant annet at ”Ved utformingen av retningslinjene la sametingsrådet til grunn det prinsipp som nå kommer fram av FNs urfolkserklæring om at endringer eller inngrep kun skal skje på grunn av frivillig avgitt samtykke, basert på god informasjon og på grunnlag av fremforhandlede vilkår.”

Altså:”..endringer eller inngrep kun skal skje på grunn av frivillig avgitt samtykke…” Så selv om ovenfor nevnte setning i § 1 i retningslinjene ble strøket, så står de på sitt: (”Utmarka i Finnmark skalforvaltes på samenes egne premisser”). Den holdning som uttrykkes blant annet i nevnte rapport forstår nok enhver: Den betyr at Sametinget og dets utpekte representanter i  Fefo-styret vil komme til å oppføre seg som om de har vetorett  på dette området.
 
Hva denne holdningen vil føre til når det gjelder for eksempel den planlagte gruvedriften i Kvalsund gjenstår å se. Men det jeg regner med at i hvert fall så vil saken bli ført ut på en laaaaang ørkenvandring.

 Se artikkelen fra Sametinget her.

 Av Jarl Hellesvik, Hammerfest