Det var ganske fornøyelig å følge med i Finnmark Dagblad og Altaposten i forrige uke, for å observere hvordan NSR ved Aili Keskitalo gjorde den ene politiske saltomortalen etter den andre. Først i FD, hvor hun i harnisk gikk i strupen på EDL for at de i sin annonseserie hadde ei setning om at Sametinget forlanger å ha avgjørende innflytelse på naturressursene i fylket. Det fikk henne til å se rødt, flg FD, og at EDL sprer samefrykt.

Nei, Aili , det er ikke samefrykt i Finnmark, men jeg tror jeg kan skrive under på at den jevne finnmarking kjenner ei ganske så sterk Sametingsfrykt – og den har Sametinget sjøl sørget for både å tenne og vedlikeholde. Hver dag gjennom sine utallige og utidige kravfremsettelser til hinder for omtrent all utvikling i dette fylket.

Men så presterer tidligere Sametingspresident altså å si at Sametinget aldri har hatt slike krav. Når man så blar om til neste side i FD, har samme Aili et leserinnlegg om mineralavgift – og urfolksvederlag, hvor hun krever at Sametinget skal ha ….

Ikke nok med det, dagen etter går hun til Altaposten med samme budskap, men nå enda mer kritisk. Nå er det faktaforfalskning som gjelder. Og igjen er det den samme annonsesetninga som provoserer. Hun sier at Sametinget aldri har krevd eksklusivitet i forvaltningen av naturressursene i Finnmark. Det er mulig at Sametinget som sådan ikke har fremsatt slike krav, men når Sametingspresident Svein R Nystø, utgått fra NSR, sier på en konferanse om Finnmarksloven i Tromsø 11. mars 2005 bl.a. at

  • Allmennhetens rettigheter må ut av loven
  • Finnmarksloven er motivert av å anerkjenne og sikre samenes landrettigheter, ikke av å sikre allmennhetens interesser i Finnmark.
  • Allmennhetens rettigheter har aldri blitt utredet verken i forbindelse med utredning av samenes rettigheter eller i andre sammenhenger.
  • Det foreligger ikke noe rettslig grunnlag for å hevde at allmennheten har utvidede rettigheter i Finnmark i forhold til resten av landet.
  • Å gi allmennheten rettigheter i Finmarksloven strider mot det grunnleggende prinsippet i internasjonal urfolksrett om er å sikre rettigheter mot press utenfra, dette var også ett hovedargument i Samerettsutvalgets utredning

så er det vel grunn for den lille mann å tru at det er Sametinget som står bak kravene om eksklusive samiske rettigheter fremfor allmennhetens. Og hvorfor var det maktpåliggende at §1 i Finmarksloven skal ta særlig hensyn til samiske interesser, og likeså i §4 at Sametinget skulle utarbeide retninglinjene til forskriftene for endret bruk av utmarka, og at Sametinget skal ha vetorett i Kulturminneloven, innsigelsesrett i Plan- og Bygningsloven, egen urfolksavgift i Mineralloven, etc, etc. Hele Finnmark står jo snart til over ørene i Sametingets rettighetsgjørme. Og endatil fremmes snart tilsvarende krav for resten av Nord-Norge, deler av Trøndelag, samt deler av Hedmark og Møre og Romsdal. For å krydre dette avsnittet ekstra kunne jeg trekke frem noen av de 43 punktene i Honningsvågdeklarasjonen som alle krever eksklusive samiske rettigheter. Det er riktignok ikke Sametinget som står bak den, men noen særdeles toneangivende organisasjoner har ratifisert den uten kommentarer, herunder både NSR og NRL. Den er noe av det mest groteske hva angår eksklusive samiske krav.

Du må jo ikke være sint på EDL for at vi påpeker sannheten! Men vi tar det som et tegn på at vi ”traff spikeren rett på hodet” Jeg har fått telefoner denne uka fra flere erklærte samer som ikke er enig i Sametingets politikk. Det skulle vært interessant å få gjort en undersøkelse på om den samiske grasrota virkelig støtter NSR og Sametingets politikk om at det skal gjøres forskjell på folk, alt etter hvilken avstamning de har. Ellers i verden er det hele tida snakk om å få til integrering mellom folkegruppene, men i Norge der skal segregeringslinja råde. Forstå det den som kan!

Så er du sint for at vi bruker annonse som metode for å gjøre oss bemerket. I det åpne norske medielandskap er dette en legitim måte å gjøre det på. Du er sint fordi det fratar opinionen å reagere. Du har jo sjøl bevist at du tar feil på det punktet også. Du er sannsynligvis den direkte årsaken til at EDL i inneværende uke har fått 50 nye medlemmer, noe vi herved takker for! De av oss som tør å møte andres blikk, er jo vant med å både se og høre at det faktisk finnes alternative metoder å utrette ting på.

Men siden du er så sikker på at dere ikke har krav om eksklusive samiske rettigheter fremfor andre innbyggere i Finnmark, kunne jeg tenke meg å foreslå følgende:

La oss møtes for å legge ned våre respektive organisasjoner. Du legger ned NSR og jeg legger ned EDL, så kan vi leve side om side som gode nordmenn uten rettighetskrav basert på etnisitet. Du kan få velge sted. Jeg kommer gjerne til Kautokeino i en slik sammenheng. 17. mai ville være en flott dag å gjøre det på.

Med hilsen

EDL, Lars J. Hapalahti
Styreleder