Av Jarl Hellesvik

Finnmarkskommisjonen er nå oppnevnt. Sammensetningen er i finnmarkslovens ånd. For flertallet, altså tre av de fem medlemmene, har meget sterke samepolitiske sympatier. De tre er Jon Gauslaa, Ole Henrik Magga og Anne Marit Pedersen.

Jon Gauslaa er leder for kommisjonen. Han var sekretær i samerettsutvalget som laget den utredningen som la grunnlaget for finnmarksloven. Han var også leder for det utvalget som utredet spørsmålet om samenes rettigheter fra Troms og sørover.  Det er derfor vanskelig å utpeke en leder av kommisjonen som er likeså eller mer inhabil enn Gauslaa.

ole_henrik_magga.jpgOle Henrik Magga har i en årrekke vært den fremste talsmannen for en avstamningsbevegelse som er gjennomsyret av en ekstrem, etnisk sjåvinisme. Jeg sikter her til NSR.  Han mener at det burde vært felt ned i finnmarksloven at grunnen i Finnmark eies av samene.  Det er derfor plent umulig å finne en person i Finnmark som er likeså eller mer inhabil, til å sitte i kommisjonen. Magga er nok minst 1000 ganger mer inhabil enn Jarl Hellesvik.

Anne Marit Pedersen har sittet i ekspertgruppen som utarbeidet utkastet til Nordisk samekonvensjon.  Når man ser hvilket innhold dette utkastet har, så kan det ikke være noen tvil om at hun har meget sterke, samepolitiske sympatier.

Ovenfor påpekte forhold, gjør at det vil være en meget stor fare for at beslutningene i kommisjonen vil få en samisk, etnisk slagside. Ja det kan til og med bli verre enn som så: Dette nevnte flertallet i kommisjonen, vil kunne komme til å være veldig imøtekommende når samer fremmer krav ovenfor kommisjonen om privat eiendomsrett til deler av utmarka i Finnmark. Dermed vil dette nevnte flertallet kunne komme til å opptre som iherdige privatiseringsaktivister.

De som har fulgt med i debatten rundt finnmarksloven, veit at jeg mange ganger har uttrykt en sterk frykt for at loven vil kunne komme til å føre til at utmarka i Finnmark blir et lappeteppe av private eiendommer.  Sammensetningen av Finnmarkskommisjonen har ikke gjort denne frykten noe mindre. For min frykt for en omfattende privatisering av utmarka i Finnmark er nå blitt større…