dna.jpg

Av Jarl Hellesvik

Roy-Arne Varsi har i Altaposten 11.2.08 en kommentar til mine artikler over temaet i tittelen. (Slektsnavnet Varsi finnes i Ungaren i dag og skrives Vars, betyr slott. Er av Nikinenslekten fra Karelen.)

Først: Jeg har aldri forsøkt å forklare hva kultur er for noe. Varsi sitt debattinnlegg gir meg imidlertid anledning til å utdype hva jeg skriver om:

  1. På grunn av at Sametinget og samepolitiske aktivister til stadighet påberoper seg innholdet i ILO 169 når samepolitiske krav reises, har jeg gjort det som i denne sammenhengen er selvfølgelig. Jeg har pekt på hvem ILO mener at ILO 169 er tenkt å gjelde for.  I konvensjonen står det blant annet: ” Denne konvensjonen gjelder for: ….folk i selvstendige stater som er ansett som opprinnelige fordi de nedstammer fra de folk som bebodde landet da….de nåværende statsgrenser ble fastlagt.”.  Jeg har påvist at en sentral norsk ordbok skriver at ”nedstamme fra” er synonymt med formuleringen eget kjøtt og blod”. Det er altså ikke jeg som har lagt et tungt genetisk element inn i betingelsene for hvem konvensjonen er ment å gjelde for. Det er det ILO som har gjort.
  2. Jeg har også vist til at en person, i henhold til sameloven, kan bli medlem i samemanntallet uten å nedstamme fra noen som har bebodd området tidligere og at den samme personen heller ikke trenger å være bærer av et eneste samisk kulturtrekk. Det er nok at vedkommende er fosterbarn av en som har stått eller står i samemanntallet. Det kreves altså verken, genetiske, kulturelle eller etniske betingelser for å kunne stå i samemanntallet. Det er nok med en juridisk betingelse.
  3. I sameloven heter det også at dersom man ”har eller har hatt forelder, besteforelder eller oldeforelder med samisk som hjemmespråk”, kan man kreve seg innmeldt i samemanntallet.   Ingen er vel i tvil om at det i hovedsak er ”eget kjøtt og blod” det her dreier seg om.

  4. La oss nå se på hva denne bestemmelsen kan innebære: En person i 40-årene, født, oppvokst og bosatt i Oslo, finner ut at hun har hatt en oldemor i Tysfjord som snakket samisk hjemme. En av døtrene til denne oldermora (Bestemor til 40-åringen.) flyttet i ungdommen til Oslo og fikk barn der med en østlending.  I dette tilfellet er resten av 40-åringens ”kjøtt og blod” fra Østlandet.  Verken 40-åringen eller hennes forelder, har hatt noe som helst med samisk kultur å gjøre. Hun bærer derfor ikke et eneste samisk kulturtrekk.  40-åringen får så en ”oppvåkning” til ”det samiske” på grunn av sin 1/8 genetiske avstamning i Tysfjord. Hun melder seg derfor inn i samemanntallet. Hun har dermed rett til å delta i sametingsvalget. Hun vil da på denne måten, være med på å bestemme hvordan utmarka i Finnmark skal forvaltes. ”På samenes egne premisser”, som det heter i Sametingets vedtatte retningslinjer for forvaltningen av utmarka i Finnmark. En finnmarking med aner i Finnmark langt tilbake i tiden, som ikke har rett til å melde seg inn i samemannetallet, vil ikke kunne få en slik bestemmelsesrett på grunn av lovteksten i finnmarksloven. Demokratisk? Nei ! Absurd? Ja !