Regjeringen har tidligere i år varslet at den vil legge frem en melding for Stortinget om sin samepolitikk, og har i den anledning oppfordret til deltagelse. Som et innspill relatert til den nært forestående fremleggelsen har EDL jobbet fram en utredning om ILO107 / ILO169 med fokus på «urfolksbegrepet».

Utdrag fra EDLs innspill: Sentralt i samisk rettighetsargumentasjon står ILO 169 konvensjonen av 1989. Konvensjonens relevans for samene i Norge er imidlertid ikke belyst i proposisjonen (St. prp. nr. 102 (1989-90)) som lå til grunn for ratifiseringen. Ved Stortingets behandling denne 20. juni 1990, ble heller ikke dette spørsmål berørt. EDL mener vesentlige momenter i den forbindelse er blitt utelatt. I vedlagte utredning gjør vi nærmere rede for dette. Vi ber Regjering og Storting ta opp spørsmålet om Norge bør gå sin behandling av ILO169 konvensjonen før ratifiseringen ”nærmere etter i sømmene”.

Les hele utredningen ved å klikke på linken under. EDLs innspill