Av Jarl Hellesvik

Stortingsrepresentant Olav Gunnar Ballo (SV) angripes nå sterkt fordi han har betegnet NSR som en nasjonalistisk organisasjon. Selv foretrekker jeg å si at de aller fleste samepolitiske, organisasjonene og Sametinget er gjennomsyret av en ekstrem, etnisk sjåvinisme. 

Skal man finne ut hva et parti eller en organisasjon er gjennomsyret av, må man kikke på hva de forfekter og hva de arbeider for.

La oss gjøre det:

a)    I forbindelse med utarbeidelsen av finnmarksloven krevde et enstemmig Sameting at det skulle nedfelles i finnmarksloven at samene har eiendomsretten til Finnmark. Dersom dette kravet hadde blitt imøtekommet av Stortinget, ville dette betydd at samene i dag hadde hatt eiendomsretten til grunnen i Finnmark. Alle andre etniske grupper ville da vært satt fullstedig til side. Dette kravet opprettholder de samepolitiske organisasjonene fortsatt. Dersom dette ikke er et uttrykk for en ekstrem, etnisk sjåvinisme, så bør noen fortelle meg hva dette da er et uttrykk for.

b)    I Retningslinjer for endret bruk av utmarka i Finnmark har Sametinget, mot 2 stemmer, vedtatt at forvaltningen av grunnen i Finnmark ”skal skje på samenes egne premisser”. Hva dette vil føre til gjenstår å se. Men intensjonen er klinkende klar. Enhver leser forstår at dersom jeg sier deg som leser dette: ”Her skal det foregå på mine egne premisser”, så har du ikke stort du skulle ha sagt.  Hva er vel dette annet enn et uttrykk for en ekstrem, etnisk sjåvinisme?

c)     De samepolitiske organisasjonene har gjort Sabas ”Samefolkets sang” til sin nasjonalhymne. Den synges i høytidlige, samepolitiske sammenhenger. I siste setning i sangen heter det: ”Sameland for samene”. Denne sangen har de nå begynt å omtale som samenes nasjonalsang.  Kan noen tenke seg hvilket ramaskrik det ville blitt om et norsk parti hadde holdt seg med en sang hvor det het: ”Norge for nordmenn” ?

d)    I 2004 holdt Nordisk sameråd en konferanse i Honningsvåg under tittelen: ”Sameland for samer”. Der ble det vedtatt et arbeidsdokument(”Honningsvågdeklarasjonen”) for perioden 2004-2008. Dokumentet er gjennomsyret av etnisk-sjåvinistisk, og – nasjonalistisk betonte rettighetskrav. Jeg velger her å sitere et av dem: ” Samene skal selv forvalte sine umistelige historiske rettigheter til egne land- og havområder og naturressurser.” Dette dokumentet har NSR enstemmig sluttet seg til på landsmøtet i 2005.

De utenfor den samepolitiske arena, som nå angriper Ballo for hans uttalelser, skylder å fortelle offentligheten om de gjør det fordi de sympatiserer med de krav og de standpunkter som jeg her har fortalt om.  Spør du meg, så har jeg dem mistenkt for at det er akkurat det de gjør. Men av opportunistiske grunner velger de å holde kjeft.