Silje Muotka_aug07.JPGTil venstre: NSR-leder, Silje Muotka, er uenig i at NSR er nasjonalistisk. Foto: Norske Samers Riksforbund.

Dette har blitt en merkelig debatt, men den har vært savnet, så EDL tar imot den med glede. Denne artikkelen er relatert til Altapostens oppslag mandag 2.10.2007.

Kommentar fra EDL, styreleder Lars J. Hapalahti

Her er flere deltakere som har kritisert Olav Gunnar Ballo (OGB) ut fra partihensyn, deriblant valgforsker Frank Årebrot, Knut Mortensen, Finnmark SV og Stortingsrepr. Lena Jensen fra Troms SV. Dette gjør de uten i det hele tatt å skjele til innholdet i OGBs kritikk av NSR eller til innholdet i NSRs program for inneværende periode. Det er mildt sagt oppsiktsvekkende at ellers reflekterte mennesker gjør slike blemmer. Dette blir jo en omvendt prosess. Den som påpeker det som anses å være galt, er den som får skyllebøtta, mens de som er opphavet til det som anses å være galt, ja, de blir de sårete fårene.

Hva angår Silje Muotka (SM) og hennes forsvar av Honningsvågdeklarasjonen, så er det jo tydelig at hun avsporer for å gi inntrykk av at dette er et ufarlig dokument. Jeg er helt klar over at Samerådet er en paraplyorganisasjon hvor NSR er medlem. Samenes Folkeforbund (SFF) og Norske Reindriftssamers Landsforbund (NRL) er de andre norske medlemsorganisasjonene. Jeg er også klar over at det er Samerådets 18. konvensjon som har skrevet dokumentet, men det fine med det hele er at NSR på sitt 37. landsmøte i Alta i februar 2005 ratifiserte dokumentet enstemmig og uten merknader, hvilket betyr at NSR går god for og stiller seg bak alt som står i dokumentet! Det kan ikke SM eller andre i NSR sno seg unna på sedvanlig måte. For øvrig har også SFF og NRL ratifisert deklarasjonen.

Når SM kommenterer dokumentet, trekker hun fram – som alltid – språk og kultur. Jeg har ved flere anledninger – til og med i Sametingets plenumssal sagt at dette er tema som ingen har imot at NSR og Sametinget befatter seg med. Det problematiske kommer når NSR og Sametinget beveger seg ut i og krever samiske særrettigheter i andre lover og forskrifter som meget vel kunne være allmenngyldig. Vi er vel like gode nordmenn alle sammen, eller hva? I fleng kan nevnes
– Finnmarksloven med forskrifter til endret bruk av utmarka (innsigelsesrett)
– Reindriftsloven (samisk enerettsnæring)
– Kulturminneloven (vetorett)
– Plan- og bygningsloven (innsigelsesrett)
– Offentlighetsloven § 19 (konsultasjonsdokumenter unntatt offentlighet)
– Flere lovendringer med ”samisk tilsnitt” er under arbeid

Jeg skal ikke påstå at jeg ikke kan ha behov for kunnskapspåfyll i Tromsø Museum, men jeg tror ikke at NSR vil framstå som mindre nasjonalistisk, verken i mine eller andres øyne etter et slikt besøk.

Det virker som om NSR og Sametinget tror at alle finnmarkinger ønsker å være medlemmer av Samemantallet, og vil la seg representere av Sametinget. Det ser ut til at de har bommet der, men bare det å tenke det og også å si det høyt forteller litt om sjølbildet i den leiren.

Innholdet i NSRs program er på mange sider, så jeg splitter det opp i flere bolker. I dag tar jeg med punktene fra 12 til 20, som omhandler Samisk rett til land- og havområder og naturressurser. Se nedenfor. Hver og én kan sjøl avgjøre om dette har et snev av nasjonalisme over seg. Det er i alle fall tydelig å lese at det er skrevet etter at arbeidet med Snøhvit-feltet ble igangsatt, ettersom setningen ”land- og havområder og naturressurser” inngår i nesten samtlige avsnitt. Legg også merke til uttrykket ”umistelige historiske rettigheter”.

Er det forresten slik å forstå at NSR mener at ingen andre enn samer skal ha noen form for rettigheter i Finnmark lenger? Og dagens siste spørsmål til NSR: Hva ønsker dere egentlig med Finnmark – hvilke vyer og visjoner har dere for utvikling av Finnmark?

Samisk rett til land- og havområder og naturressurser

12. Samene skal selv forvalte sine umistelige historiske rettigheter til egne land- og havområder og naturressurser;

13. Statene er i samsvar med internasjonale urfolksrettigheter og folkenes rett til selvbestemmelse forpliktet til å anerkjenne og respektere samenes rett til å eie, besitte, forvalte og bruke egne land- og havområder og naturressurser;

14. Det samiske folk har i kraft av selvbestemmelsesretten selv rett til å bestemme sin egen politiske, økonomiske, sosiale og kulturelle utvikling, og for sine egne formål råde over sine naturrikdommer og ressurser. Det samiske folk kan ikke i noen tilfelle bli berøvet sitt eksistensgrunnlag;

15. Samisk bruk av land, vann, hav og naturressurser må anerkjennes som grunnlag for samisk bruksrett og eiendomsrett, kollektivt så vel som individuelt. Kravene som stilles til samisk bruk av områdene og ressursene må være tilpasset ordinær samisk bruk av land- og havområder og naturressurser;

16. Samenes rett til bruk av land- og havområder og naturressurser omfatter også retten og behovet for å utvikle bruken av områdene og ressursene i samsvar med samfunnsutviklingen for øvrig;

17. Statlige myndigheter er forpliktet til å innhente samenes frie og informerte
samtykke før tillatelse gis til utvinning eller annen bearbeiding av naturressurser i samiske land- og havområder. Samene har rett til økonomisk utbytte av slik virksomhet.

18. Samenes rett til effektiv deltakelse og innflytelse i forhold til disponeringen av land- og havområder og ressurser i samiske områder må anerkjennes, deriblant i forhold til båndleggingen av arealer til oppdrettsvirksomhet, veibygging, hytte- og fritidsområder, nasjonalparker, oljevirksomhet, mineralutvinninger og lignende virksomhet;

19. Det forventes at myndighetene i Finland, Norge, Russland og Sverige fullt ut anerkjenner og effektivt sikrer samenes rett til land- og havområder og naturressurser;

20. Finland, Russland og Sverige, som ennå ikke har ratifisert ILO konvensjon nr. 169 om urfolk og stammefolk i selvstendige stater, anmodes til å gjøre så uten unødig opphold. Norge anmodes til fullt ut å gjennomføre egne forpliktelser i henhold til ILO konvensjon nr. 169;