av Jarl Hellesvik

Steinar Pedersen var en av de viktigste pådriverne for å få finnmarksloven vedtatt. Nå prøver han nok en gang å distansere seg fra en av konsekvensene av en lov som han var en sterk og sentral pådriver for å få vedtatt.

I § 25 i loven heter det at nå ”har enhver på Finnmarkseiendommens grunn adgang til jakt og fangst av småvilt og fiske i vassdrag med stang og håndsnøre samt plukking av multer til egen husholdning.”

Dette er en av de få entydige paragrafene i en ellers ullen og mangetydig lov. Paragrafen betyr rett og slett at alle mennesker på jorda har rett til å få gjøre det som paragrafen lister opp, i utmarka i Finnmark.

På tross av denne entydige teksten hevder Steinar Pedersen at paragrafen må forstås slik at man har adgang til å nekte utledninger adgang til ovenfor nevnte aktiviteter i Finnmark.

( Hvorfor er en godt utdannet mann tilsynelatende, ikke i stand til å forstå meningen til en så entydig tekst?)

Statsskog er blitt utskjelt etter noter av samepolitiske aktivister over lang tid. Statsskog innførte en regel som gikk ut på at utlendinger ikke hadde anledning til å fiske lenger enn 5 km fra riksvei i Finnmark. Begrunnelsen var ”av hensyn til ressursene”. En slik regel er det tydeligvis ikke anledning til å innføre under finnmarkslovens regime….

Akk ja – slik går det når man blir ”herrer i eget hus”, som det så forlokkende heter når Steinar Pedersen og hans støttespillere uttaler seg om finnmarksloven.