folkemote.jpg

Vibeke Hågensen, Kjell Olsen og Turid Hågensen deltok alle på folkemøtet på Rolvsøy.

Det har tidligere vært holdt folkemøte både på Rolvsøy og i Havøysund angående Finnmarksloven og Sametinget. Derfor hadde Rolvsøy Velforening invitert EDL til Rolvsøy for å informere om sitt arbeid den 28. juli.

De stilte med leder Lars Hapalahti, nestleder Turid Bjørnstrøm, sekretær Bjørg Daniloff og styremedlem Vibeke Hågensen. Møtet begynte kl. 1800 og sluttet kl. 2015. Møtet var åpent for alle, og 35 personer av 55 fastboende møtte frem. Det må man si er bra på en lørdag kveld.

EDL er en tverrpolitisk organisasjon for etnisk og demokratisk likeverd som tror på den demokratiske idé om at alle mennesker har samme rett til medbestemmelse. EDL er dannet som en følge av den debatt som Finnmarksloven (FL) har skapt. Finnmarksloven bidrar til demokratisk urett i en blandet befolkning. Med oppslutning fra betalende medlemmer, ønsker de å synliggjøre en motstand mot at politisk makt og rettigheter blir gitt på etnisk grunnlag. Sametinget arbeider målrettet for egne særinteresser, mens fylkes- og kommunepolitikere ikke makter å ivareta majoritetens rettigheter.

EDL har som målsetting å endre deler av Finnmarksloven, få norske myndigheter til å revurdere den samiske relasjonen til ILO 169, og vil søke å påvirke håndhevelsen av Finnmarksloven nå som den begynner å virke, gjennom å være part mot Finnmarkskommisjonen. EDL jobber også med den reviderte Plan- og bygningsloven, hvor Sametinget etter EDLs mening er iferd med å tilrive seg uforholdsmessig stor makt på bekostning av innbyggerne i 133 kommuner i Nord-Norge, Trøndelag, Hedmark og Møre og Romsdal. Videre legger EDL store ressurser i arbeidet med Finnmarks historie, fordi man mener at den gjeldende versjonen – ”den samiske versjonen” – er omskrevet så mye til samisk gunst, at den ikke stemmer med virkeligheten.

Møtedeltagerne var meget interesserte og aktive og stilte en rekke spørsmål som de fikk svar på. Stemningen i salen bar preg av en bred støtte til EDL, og det så ut som de vil få mange medlemmer fra folkemøtet.

Foruten mange spørsmål fra salen stilte også EDL spørsmål til møtedeltakerne.

  • Skal enkelpersoner eller bygdelag/velforeninger ha særrettigheter til land og vann?
  • Blir dine demokratiske rettigheter på dette feltet ivaretatt?
  • Skal Sametinget ha makt over kommunestyrer og fylkesting?
  • Støtter du en politikk som deler befolkningen inn i ulike etniske grupper, og som fører til splittelse og konflikt?
  • Er du en av de over 11000 som deltok i underskriftskampanjen mot Finnmarksloven?
  • Ønsker du fortsatt å støtte opp om dette arbeidet?
  • Eller er du likegyldig?

Oppfordring fra EDL: Meld dere ut av Samemantallet, fordi det gir Sametinget falsk legitimitet å stå der hvis man ikke har samiske aner. Meld dere inn i EDL, hvis dere ønsker at noen skal tale deres sak. Aktivt medlemskap er det eneste som gir EDL politisk legitimitet

Styret i Rolvsøy Velforening