Av Jarl Hellesvik

Den 11.12.03 hadde Fylkesutvalget i Finnmark møte. Der ble blant annet forslag til revisjon av plan – og bygningsloven behandlet. På dette møtet var representanter for AP, SV, SP, H, FrP og SfP til stede. Fylkesutvalget vedtok enstemmig en høringsuttalelse til revisjonsforslaget, hvor det blant annet heter at ”Finnmark fylkeskommune er positiv til at Sametinget gis generell innsigelsesrett. ”

Ingen av kommunene i Finnmark har i høringsuttalelser, gitt støtte til at Sametinget bør få innsigelsesrett.

Senere har Sametinget hatt hemmelige forhandlinger med Miljøverndepartementet hvor det er oppnådd enighet om at det fremmes et lovforslag om at det i den reviderte loven skal inn i § 5 at ”Sametinget kan fremme innsigelse mot slike planer i spørsmål av vesentlig betydning for samisk kultur næringsliv og samfunnsliv”. I en kommentar til dette skriver Sametingsrådet i en redegjørelse til Sametingets plenum i mai i år at ”Innsigelsesmyndigheten innebærer at planer ikke kan vedtas av kommunen om Sametinget motsetter seg dem.”. Det heter også at ”hva som er av vesentlig betydning for samisk kultur, næringsutøvelse og samfunnsliv, er opp til Sametinget selv å avgjøre”

Det heter også at dersom det oppstår uenighet mellom en kommune og Sametinget, skal fylkeskommunen mekle. Dersom meklingen ikke fører fram, så skal uenigheten avgjøres i konsultasjoner/forhandlinger mellom Sametinget og Miljøverndepartementet.

Min bemerkning: Kommunene blir dermed på satt på gangen og saken avgjøres av de to sentralmaktene….

Etter at dette er blitt kjent, er det kommet protester mot forslaget fra Vest-Finnmark regionråd, KS Troms og Finnmark og Troms fylkesting.

Det stunder nå mot kommune – og fylkestingsvalg. I denne sammenhengen er det særdeles interessant for oss som skal stemme til høsten, å få vite hva partiene i Finnmark mener om det nevnte forslaget. Det som disse partiene uttaler om dette, vil også være en pekepinne om hvordan de vil stille seg til de nye samepolitiske kravene som vi veit at disse politikerne vil bli forelagt i kommende kommune – og fylketingsperiode.

Vi som til høsten skal vandre inn i stemmeavlukkene rundt omkring i fylket, for å avgi vår stemme, har sannelig krav på å få vite hva de forskjellige partiene mener om ovenfor omtalte forslag.

EDL kommenterer ved leder Lars Hapalathi: Se vedlagte link , sak 146/03. Allerede i desember 2003 gjorde Finnmark Fylkesting v/Fylkesutvalget et enstemmig vedtak om at «Finnmark fylkeskommune er positiv til at Sametinget gis generell innsigelsesrett». Her overlater man i virkeligheten til Sametinget å være den instans i Finnmark som skal forvalte all utmark i fylket. Nå viser jo også de senere konsultasjoner med Miljøverndepartementet at Sametinget ikke nøyde seg med det. Deres neste krav er at de skal de ha insigelsesrett i alle de 4 nordligste fylker, i 13 kommuner i Sør-Trøndelag, i 6 kommuner i Hedmark og i 2 kommuner i Møre og Romsdal.